کد مطلب:89610 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:97

خطبه 055-در وصف اصحاب رسول
[صفحه 555]

درخت ايمان از سخنان آن حضرت عليه السلام است: پايداري در راه عقيده و ايمان ما، (در خدمت و در ركاب) رسول خدا، صلي الله عليه و آله كه بوديم پدرها و پسرها و برادرها و عموهاي خود را مي كشتيم، اين كشتار و (صبر در راه خدا هيچ ما را متزلزل نمي كرد و) در روحيه ما چيزي جز ايمان و تسليم (و چيره شدن بر مشكلات) راه، و گذشتن از آن، و بردباري بر دردهاي سوزناك، و جديت در جهاد دشمن، نمي افزود. چه بسا پيش مي آمد، كه مردي از ما و ديگري از دشمن ما مانند دو (قوچ يا شير) نر با هم درآويخته مي خواستند جان يكديگر را بربايند، تا (در اين ميان) كدام يك به چابكي كاسه مرگ را به رفيق خود بچشاند، پس گاهي كارزار از كشتار و شكست دشمن به نفع ما بود، و گاهي به سود دشمن ما. چون خداوند صدق (نيات و پايداري) ما را ديد (مرغ شوم) زبوني و خواري را بر سر دشمن ما، و (هماي فرخنده) پيروزي را بر سر ما نازل كرد، تا اسلام در قرارگاه خود مستقر گرديد و سينه اش به زمين آمد (اصول و احكام آن مستقر شد و در قلوب رميده جاي گرفت) و متمكن شد (مانند شتري كه سينه را به قرارگاه زمين مي گذارد) و در وطنهاي (قلبهاي مستعد و نفوس قابل) خود جا

يگزين گرديد. به خدا سوگند: اگر ما مانند شما كار و كوشش داشتيم و بهانه و سستي پيش مي آورديم، نه ستوني از دين برپا مي شد، و نه تنه درخت ايمان سبز مي گرديد. آري به خدا سوگند از اين (شتري كه آبستن و پروار كرده ايد) خونهاي فراوان خواهيد دوشيد، و پشيمانيها به دنبال خواهيد داشت.


صفحه 555.