کد مطلب:89611 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:108

خطبه 056-به ياران خود
[صفحه 561]

گلو گشاده از سخنان آن حضرت عليه السلام است: 1- آينده نگري آري، به يقين پس از من مردي گلو گشاده و شكم گنده بر شما مسلط خواهد شد، به هر چه دست يافت مي خورد و آنچه را دست نيافت مي جويد، بكشيد او را، و هرگز نخواهيدش كشت! 2- موضعگيري شيعه در برابر دشمنان اميرالمومنين هان بدانيد كه اين شخص شمارا به دشنام دادن به من و بيزاري جستن از من دستور خواهد داد! دشنام به من بدهيد، چه، اين دشنام دادن براي من موجب پاكيزگي و زكات، و براي شما وسيله رهايي و نجات است، اما تبري جستن، از من بيزاري و تبري نجوييد، زيرامن بر فطرت (توحيد و اسلام) متولد شده ام و در جهت ايمان و هجرت از همگان پيشي جسته ام.


صفحه 561.