کد مطلب:89612 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

خطبه 057-با خوارج
[صفحه 567]

بدترين بازگشت از سخنان آن حضرت عليه السلام است: كه به خوارج فرموده است خشكسري و تهي مغزي و سرانجام آن طوفان شني شما را فرا گيرد، و پيك مرگي (يا نخلساز يا سخنگويي) از شما باقي نماند! آيا پس از آن ايمان به خدا، و آن جهادم با رسول خدا، صلي الله عليه و آله خويش به كفر گواهي دهم؟ (اگر چنين كنم، گمراهي بوده ام كه از هدايت بهره اي نداشته ام)! پس (در نتيجه شيوه عمل خود) به بدترين سرانجام بازگرديد، و به پس پشت گذشتگان واپس گراييد. ليكن هش داريد كه بدون شك (با چنين انديشه و رفتاري) پس از من با ذلتي فراگير، و شمشيري برنده روبرو خواهيد شد، و دچار چنان محروميت و تبعيض و نابرابري خواهيد شد كه ستمگران در ميان شما شيوه عمل خواهند گذاشت. سيد رضي، رحمه الله عليه گويد: گفتار آن حضرت عليه السلام كه (و لا بقي منكم آبر)، به سه روزي روايت مي شود: نخست به همان صورت كه ما در خطبه آورده ايم (آبر) كه از گفته عرب است: (رجل آبر) به شخصي مي گويند كه نخل را اصلاح مي كند، (آثر) نيز روايت شده است يعني گوينده حديث و روايت كننده آن، كه به نظر من همين صورت درست تر از صورتهاي ديگر است، گويي آن حضرت مي فرمايد:

(هيچ خبر دهنده اي از شما باقي نماند)، (آبزا) نيز گفته مي شود به معني جهنده و برپشت چيزي پرنده است به هلاك شونده نيز (آبز) مي گويند.


صفحه 567.