کد مطلب:89615 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

خطبه 060-در باب خوارج
[صفحه 585]

حق خواهي آن حضرت درباره آنان گفته است: بزرگداشت عقيده و اصول پس از من خوارج را نكشيد، زيرا كسي كه حق را جويد و دچار اشتباه گردد، مانند آنكس نيست كه باطل را خواهد، و بدان هم دست يابد. (سيد شريف رضي گويد:) منظور اميرالمومنين از دسته باطل خواه معاويه و ياران او است.


صفحه 585.