کد مطلب:89616 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

خطبه 061-هشدار به كشته شدن
[صفحه 589]

سپر نگهدارنده الهي از سخنان آن حضرت عليه السلام است: هنگامي كه از غافلگيري (ترور) ترسانيده شد گفت: يقين داشتن به قدر خداي تعالي البته از جانب خدا (براي حفاظت) بر من سپري بس محكم وجود دارد، و چون روزم فرا رسد آن سپر از حفاظت بر من كنار رود و تسليم مرگم نمايد، در اين هنگام تير به خطا نرود، و زخم التيام نپذيرد.


صفحه 589.