کد مطلب:89617 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:106

خطبه 062-نكوهش دنيا
[صفحه 595]

آزمون اين جهان از جمله خطبه هاي آن حضرت عليه السلام است: حركت و ناپايداري اين جهان بيدار باشيد! دنيا سرمنزلي است كه سلامت از (آثار و آلودگيهاي آن) جز در آن حاصل نشود، و بوسيله چيزي از امور دينا نجات نتوان يافت. مردم براي آزمايش بدان مبتلا شده اند: پس آنچه از دنيا براي اين جهان برگيرند، (تهيدست و بي حاصل) از آن بيرون رانده شوند و بر آن مواخذه و حساب شوند، و بهره اي كه از دنيا براي غير دنيا گيرند، بدان روي آورند و در آن پايدار مانند، چه دنيا در نزد خردمندان، همانند گردش سايه است: در همان حين كه آن را گسترده مي بيني خود را برمي چيند، و همانگاه كه رو به افزايشش مي انگاري رو به نقصان مي رود (تمامش عين نقص و بقايش عين زوال است).


صفحه 595.