کد مطلب:89618 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:96

خطبه 063-تشويق به عمل صالح
[صفحه 599]

آمادگي براي مرگ بخشي از سخنان آن حضرت عليه السلام است: 1- آگاهي از جاودانگي عمل بندگان خدا! از خدا پروا گيريد، و با عملهاي نيك بر اجلهاي خود پيشي گيريد، و (در تجارتگاه دنيا) با آنچه از دست شما مي رود (كالايي) بخريد كه براي شما باقي بماند. (به اراده) كوچ كنيد، چه شما را خواه ناخواه كوچ داده اند، و براي مرگ آماده باشيد، چه بر شما سايه افكنده است. مردمي باشيد كه بانگ بيدار باش بدانان زده شده پس بيدار شده اند، و دانسته اند كه دنيا سرمنزل (بقاي) آنان نيست پس خانه عوض كرده اند. چه، خداوند سبحان شما را بيهوده نيافريده است، و شما را مهمل به خود واگذار نكرده است، و ميان هر يك از شما و بهشت و آتش جز مرگ فاصله نيست كه (در خانه) شما فرود آيد. 2- اندوختن بهترين توشه در دنيا مقصد و غايتي كه لحظه ها از آن بكاهند، و ساعتها بنيانش را بركنند، مي سزد كه بس كوتاه مدت باشد، و آن غايب (سر منزل پسين) كه نوبه نو شوندگان، يعني شب و روز، آن را به پيش مي رانند، سزاور است كه بازگشتش سريع باشد، و راهپيمايي كه رستگاري يا بدبختي رهاورد او است، شايسته است بهترين ساز و برگ را برگيرد. (پس در هيمن جهان از آن به

اندازه اي توشه برگيريد كه نفس (شخصيت حقيقي كه بر اثر علم و عمل تكوين مي شود) خود را فردا بوسيله آن در امان نگاه داريد). 3- هشيار ماندن در برابر شهوات و آرمانها بوسيله تقوا پس هر بنده اي بايد از پروردگارش پروا گيرد، خود را پند دهد، توبه اش را پيش فرستد، و بر شهواتش غالب آيد، زيرا اجلش از او پوشيده است، و آرزويش مراو را فريبنده، شيطان بر او موكل است: معصيت را برايش مي آرايد تا بر مركب معصيت سوارش كند، و به اميد توبه نگاهش مي دارد تا (بدون اقدام به توبه) امروز را به فردا اندازد، تا اينكه ناگهان در غفلت زده ترين حالات لشكر مرگ بر او هجوم آورد. فسوسا بر غافلان كه سرمايه عمرشان بر آنان حجت گردد، و روزگار زندگاني آنان را به بدترين شقاوت كشاند! از خداوند سبحان درخواست داريم كه ما و شما را از آن مردمي گرداند كه هيچ نعمتي او را به سرمستي و طغيان مبتلا نكند! و هيچ آرزو مقصدي از كوشش كامل براي طاعت پروردگار بازش ندارد، و بعد از مرگ پشيماني و اندوه بدو راه نيابد.


صفحه 599.