کد مطلب:89619 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

خطبه 064-در علم الهي
[صفحه 607]

آفريدگاني پرورده بخشي از خطبه آن حضرت عليه السلام است: بيان برخي از صفات خدا حمد خداوندي راست كه هيچ حالي از او حال ديگر را سبقت نمي گيرد، (مورد تغيير حالات و آثار زمان نمي باشد) تا پيش از آخر بودن اول باشد، و پيش از باطن بودن ظاهر باشد. هر چه به وحدت نامبرده شود كم است جز ذات او (كه در عين وحدت كثرت است)، هر عزيزي جز او ذليل است، و هر نيرومندي جز او ناتوان است، و هر مالكي جز او مملوك است، و هر دانشمندي جز او دانشجو است، هر توانايي جز او گاه مي تواند گاه ناتوان مي شود، هر شنوايي غير از او از شنيدن اصوات (بسيار زير) لطيف كر است و اصوات قوي كرش مي كند، و اثر (امواج) اصوات دور به گوش او نمي رسد، و هر بيناي دقيقي غير از او از ديدن رنگهاي مخفي و اجسام لطيف كور است، هر ظاهري غير از او باطني جز او ظاهر نيست. 2- چگونگي و هدف آفرينش آفريدگان را نه براي تحكيم سلطنت خود آفريده شده است و نه ترس از پيشامدهاي زمانه او را بدين كار كشانيده است و نه ياري جستن از كسي براي پيروزي بر همتاي نيرمند و يا بر شريك افزون طلب يا بر ناهمگوني بيزار از يكديگر علت آن بوده است، بلكه آفريدگان همگي پرورده هاي

او هستند و بندگاني سر به فرمان و خاضع مي باشند. نه در چيزها حلول كرده تا گفته شود در آنها موجود است، و نه از آنها چنان جدا شده كه بتوان گفت: از آنها جداست آفريدن آنچه آفريده و تدبير آنچه پراكنده او را به خستگي و ناتواني نينداخته است، و در خلقت موجودات هيچ ناتواني او را از كار باز نداشته است، و در فرمان و تقديرش ترديدي را نيافته، بلكه قضائيست متقن (انجام گرفتني است استوار)، و دانشي است محكم و فرماني است قطعي. همان خدواندي كه (با وجود داشتن قدرت و اراده) انتقام گرفتنها اميدواريها تنها به سوي اوست، و با وجود نعمتها ترس بريده شدن آنها هم) از اوست.


صفحه 607.