کد مطلب:89623 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:99

خطبه 068-سرزنش ياران
[صفحه 639]

به سوراخ رفتن سوسمار از سخنان آن حضرت عليه السلام است: در سرزنش ياران خود توبيخ ياران كه به ياري برنمي خيزند تا كي و تا چند با شما آن چنان ملاطفت و مدارا كنم كه با كره شتر كوهان ساييده، و جامه پوسيده اي مدارا مي شود، كه آن جامعه از هر طرف درز گرفته شود از طرف ديگر پاره گردد! همين كه يك دسته باز شكاري از بازهاي شام بر سرتان فرود مي آيند هر يك از شما در خانه را به روي خود بسته مانند سوسمار در سوراخش، و كفتار در لانه اش به خانه ها پناهنده مي شويد. به خدا ذليل كسي است كه شما ياريش كنيد! و هر كس شما را به اطراف دشمن اندازد، با پيكان زه زده تير انداخته است. شما- و الله- در تفريحگاهها فراوانيد، ولي در زير پرچمها بسيار اندكيد. من بدانچه شما را به اصلاح آورد، و از اعمال و رفتار كج مستقيمتان كند به خوبي آگاهم، ولي قسم به خدا صلاح نمي دانم كه براي اصلاح شما نفس خود را تباه كنم. خدا روهاي شما را زبون و بختتان را تيره گرداند! آن قدر كه به باطل آشنائي داريد حق را نمي شناسيد، و آن قدر كه حق را باطل مي كنيد به انديشه باطل كردن باطل نيستيد!


صفحه 639.