کد مطلب:89627 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

خطبه 072-درباره مروان
[صفحه 669]

دست يهودي بخشي از گفتار آن حضرت عليه السلام است: كه در بصره به مروان بن حكم فرمود مردم شناسي، آينده نگري مورخان گفته اند: مروان بن حكم در روز جنگ جمل اسير شد، لذا از حسن و حسين عليهماالسلام در نزد اميرالمومنين شفاعت خواست. آن دو با اميرالمومنين درباره او سخن گفتند. آن حضرت رهايش كرد. با تو بيعت مي كند امير حسن و حسين گفتند: اميرالمومنين، با تو بيعت مي كند. اميرالمومنين فرمود: مگر بعد از كشته شدن عثمان با من بيعت نكرد؟ مرا به بيعت او احتياجي نيست! دست او دست يهوديست، اگر با دست خود بيعت كند بادبر خود خيانت ورزد (و بيعت شكند). بدانيد براي او سلطنتي خواهد بود اندازه اي كه سگ بيني خود را زبان زند، و او پدر قوچهاي چهارگانه است، اين امت به همين زودي از او و از فرزندانش به روزي سرخ (خونين) دچار خواهند شد.


صفحه 669.