کد مطلب:89631 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:100

خطبه 076-نكوهش رفتار بني اميه
[صفحه 689]

ميراث محمد (ص) بخشي از سخنان آن حضرت عليه السلام است: پايمال شدن پيوسته حق آن حضرت و پايداريش بر حق همانا بني اميه ميراث محمد صلي الله عليه و آله، را اندك اندك به من مي چشانند. به خدا سوگند اگر باقي ماندم و بدانان دست يافتم مانند قصاب كه قطعه گوشت خاك آلود را تكان دهد و از خاك جدا كنند، آنان را تكان خواهم داد و از مال جدايشان خواهم كرد. (التراب الوذمه) هم روايت شده، و آن وارونه اين عبارتست. سيد، كه خدا او را رحمت كند، گويد: گفته آن حضرت عليه السلام: (ليفوقونني) يعني از مال اندك اندك به من مي دهند، مانند فواق ماده شتر، و آن يكبار دوشيدن شير است، (يا معناي فواق شير اندكي است كه كه به بره و بزغاله و مانند آنها از پستان مي چشانند تا شير خود را رها كند). و وذام جمع وذمه است و آن قطعه اي از شكنبه و جگر است كه چون در ميان خاك افتد، تكانيده يا دور انداخته شود.


صفحه 689.