کد مطلب:89632 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:103

خطبه 077-نيايش
[صفحه 693]

آمرزش خواهي از جمله سخناني است كه در دعا به كار مي برد: درخواست بخشش و آمرزش خداوندا، بيامرز و بپوشان بر من آنچه (از لغزشها و گناهان) را كه تو بدانها از من داناتري، پس اگر من بدانها باز گردم تو نيز مغفرتت را به من بازگردان. خداوندا، بر من بيامرز آنچه (از اعمال نيك) كه انجامش را پيش خود تعهد كردم، ولي وفاي بدان را از جانب من نيافتي! خداوندا، بيامرز بر من آنچه را بوسيله آن به سوي تو تقرب جستم، بعد از آن قلبم با آن مخالفت كرد! خداوندا، بيامرز بر من دزديده نگاههاي زير چشمي، و ناشايستهاي به زبان آمده، و آرزوهاي شهواني قلب، و لغزشهاي زبان را!


صفحه 693.