کد مطلب:89633 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:112

خطبه 078-پاسخ اخترشناس
[صفحه 699]

آموزش ستاره بيني از گفتار آن حضرت است: چون عازم حركت به طرف خوارج شد، اين سخن را به يكي از اصحابش فرمود، اين شخص عرض كرد: يا اميرالمومنين، اگر در اين وقت حركت كني، از راه علم نجوم هراسناكم كه مبادا به مقصودت ظفر نيابي آن حضرت فرمود: پرهيزدادن از ستاره بيني و پيشگويي تو گمان و ادعا مي كني به ساعتي رهنمون مي شوي كه هر كس در آن ساعت سير كند بدي از او باز گردد؟ و از ساعتي بيم مي دهي كه هر كس در آن حركت كند ضرر او را فرا گيرد؟ پس هر كس در اين ادعا ترا تصديق كند قرآن را تكذيب كرده است، و از ياري جستن به خداوند براي دست يافتن به مطلوب و بر طرف كردن مكروه خود را بي نياز دانسته است، و بنا به گفته تو هر كسي كه به فرمان تو به كار مي پردازد، مي سزد ترا ولي ستايش خود داند نه پروردگارش را، چه به ادعاي خودت همين تو هستي كه او را به ساعتي هدايت كرده اي كه به سود نايل شد و از زيان امنيت يافت. آنگاه آن حضرت به سوي مردم روي كرد و گفت: مردم، بپرهيزيد از فراگرفتن علم نجوم، مگر آن اندازه از اين علم كه در بيابان يا دريا شخص را هدايت مي كند، چه اين علم شما را به كهانت (ادعاي غيب و دانستن سعد و نحس)

وا مي دارد، منجم چون كاهن غيبگو است، و كاهن چون ساحر، و ساحر مانند كافر، و كافرجايگاهش در آتش است! به راه بيفتد و حركت كنيد به نام خدا!


صفحه 699.