کد مطلب:89635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:104

خطبه 080-وارستگي و پارسائي
[صفحه 715]

پارسايي از سخنان آن حضرت است: شناسانيدن پارسايي مردم! هوشيار باشيد، حقيقت زهد و پارسايي كوتاهي آرزو، و شكر به هنگام پيش آمدن نعمت، و خودداري در هنگام پيش آمدن حرامها است، اما اگر اين (ملكه نفساني و فرشته آسماني) زهد و پارسايي نهان شد و از شما روي گردانيد، مراقب باشيد كه تمايل به حرام بر صبر و استقامت شما چيره نشود، و هنگام پيش آمدن نعمت وظيفه شكرگزاري را فراموش نكنيد، چه خداوند با حجتهاي بي پرده و آشكار و كتابهاي آسماني كه عذرهاي هويدا در آنها نمايان است، راه بهانه جويي و عذر آوردن را به روي شما بسته (جاي اعتراضي براي شما نگذارده است).


صفحه 715.