کد مطلب:92288 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:183

خطبه 007-نكوهش دشمنان[صفحه 268]

و من كلام له (ع): اتخذوا الشيطان لامرهم ملاكا و اتخذهم له اشراكا گردانيدند شيطان را مالك و خداوندگار خود و گردانيد شيطان ايشان را شريك خود و احتمال دارد كه اشراك جمع شرك باشد يعني تله پس مراد آن باشد كه گردانيد شيطان ايشان را تله خود پس اين كلام ذم آنهاست كه خلاف و شقاق و عناد ورزيدند و حاصلش آنست كه آنها كه مخالفت من كردند و با من نفاق و عناد ورزيدند شيطان را مالك امور خود گردانيدند و تدبير كار خود را به دست او دادند پس بالضروره شيطان مستولي گشت بر نفسهاي ايشان و تصرف كرد در كارهاي ايشان و متمكن گشت بر عقول ايشان بهر نوع كه ارده او بود ايشان را به آن طريق گرداند و بر آن راه راند پس دوست ايشان گشت و اين حالت موجب آن شد كه شيطان ايشان را شريك خود گردانيد در عصيان خدا و رسول و در دعوت خلق به معصيت خالق و ايشان را تله خود گردانيد و به آن تله صيد كند آنها را كه مخالفت وي كنند از بني آدم بجهت جنسيت. بياض و فرخ في صدروهم پس شيطان تخم كرد و جوجه كشيد مثل مرغ در سينه هاي ايشان اين كلام كنايت است از آنكه شيطان در دلها و سينهاي ايشان جاي گرفته و تمكن كرده و هر چه مي خواهد مي كند در آنجا چنانكه مرغ در آ

شيان خود جاي مي گيرد و تخم مي نهد و جوجه مي كشد و دب و درج في حجورهم و تردد و آمد و شد كرد شيطان در دامن ايشان. اين كلام نيز استعاره است و غرض آنست كه شيطان در دامن ايشان تربيت مي يابد و و نشست و برخاست و نشو و نماي وي در آنجاست همچنانكه فرزند در دامن پدر و مادر خود تربيت مي يابد و نشو و نما مي كند و بزرگ مي شود فنظر باعينهم و نطق بالسنتهم پس شيطان به چشم ايشان نظر كرد و به زبان ايشان سخن گفت. اين كلام اشارتست به آنكه شيطان در اعضا و جوارح ايشان تصرف كرد و كليد ابواب حواس و عقول و قواي ايشان را به دست خود آورد و ايشان را تابع خود گردانيد و به هر نوعي كه خواهد مي گرداند و تصرف مي نمايد. فركب بهم الزلل و زين لهم الخطل پس سوار گردانيد شيطان ايشان را بر گناه و زلت گردانيد براي ايشان خطا و معصيت را اين از لوازم و متفرعات ما سبق است يعني چون ايشان تابع و مطيع شيطان گشتند پس بالضروره آنچه شيطان ايشان را فرمايد از ارتكاب معاصي و مناهي و مخالفت اوامر و نواهي حضرت الهي و خروج از شريعت حضرت رسالت پناهي (ص) و اتيان فواحش و قبايح غيرمتناهي در افعال و اقوال و اعمال ايشان آنرا بجاي خواهند آورد. فعل من قدر شركه الشيطان في س

لطانه و نطق بالباطل علي لسانه اين چنين فعل قبيح و شنيع كند هر كسي كه شيطان شريك وي گشت و تصرف كرد در جوارح و اعضا و قوا و حواس ظاهر و باطن وي سخن باطل گفت بر زبان وي و من كلام له (ع): يعني به الزبير في الحال اقتضت ذلك اين كلامي است كه حضرت اميرالمومنين (ع) ادا فرمود نسبت به زبير درباره شكستن بيعت حضرت اميرالمومنين (ع) در وقتي كه حال مقتضي آن بود بعد از آنكه زبير بيعت حضرت اميرالمومنين (ع) را شكست.


صفحه 268.