کد مطلب:1 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:564

پيشگفتار
معناي احكام

دستورهاي عملي اسلام كه وظيفه انسان ها را نسبت به كارهايي كه بايد انجام دهند و يا از آن دوري كنند، مشخص مي كند، احكام گويند.

اقسام احكام

احكامي كه وظيفه مكلّفان را معلوم مي كند، پنج قسم است :

واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه ، مباح .

واجب : كاري است كه انجام دادن آن لازم است و ترك آن عقاب دارد، مانند نماز و روزه .

حرام : كاري است كه ترك آن لازم و انجام دادنش عقاب دارد،مانند دروغ و ظلم .

مستحب : به كاري مي گويند كه انجام دادنش بهتر است و ثواب دارد، مانند صدقه دادن .

مكروه : كاري است كه ترك آن نيكو مي باشد، ولي انجام دادنش عقاب ندارد، مانند فوت كردن به غذا و خوردن غذاي داغ .

مباح : به كاري گويند كه انجام دادن و ترك آن مساوي است ، نه عقاب دارد و نه ثواب ، مانند راه رفتن و نشستن .

احتياط مستحب : احتياطي است غير فتواي فقيه ، و رعايت آن واجب نيست .

احتياط واجب : امري است كه مطابق احتياط بوده ولي فقيه در آن فتوا نداده است ، در چنين مواردي مقلّد مي تواند به فتواي مجتهد ديگر كه در رتبه بعد قرار دارد (فالا علم ) عمل كند.

احوط: منطبق با احتياط.

اظهر: ظاهرتر و روشن تر، از فتواست و مقلّد بايد طبق آن عمل كند.