کد مطلب:10 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:563

استفتائات
- اشياء متنجسّه مثل لباس و غيره اگر با آب قليل يا كر و يا جاري شسته شود آيا فشار دادن لازم است يا نه .

بسمه تعالي

در آب قليل لازم است علي الاحوط و در غير آن به احتياط مستحب لازم است .

2 - چيزهايي كه قابل فشار نيست مثل چوب و برنج و گندم و امثال ذلك هرگاه نجس شوند يعني آب نجس به جوف آنها برود تطهيرشان چگونه است .

بسمه تعالي

با شستن ، تطهير ظاهر آنها مي شود، اما تطهير باطن آنها مشكل است مگر آنكه علم به نفوذ آب كُرّ يا جاري در جوف آنها حاصل شود با مجرد خيساندن در آب ، و آن هم به دو شرط:

1 - اينكه آن اشياء خشكانده شود. قبل از اينكه در آب گذاشته شود.

2 - آب مطلق به داخل آنها نفوذ كند نه آب مضاف .

3 - بخار يا دود يا شعله اي كه از نجس يا متنجس بريزد پاك است يا نه .

بسمه تعالي

بخار و دود و شعله اي كه از چيز نجس يا متنجس برمي خيزد پاك است ولي اگر بخار به صورت عرق و مايع در آيد چه از نجس باشد و چه از متنجس ، نجس است ، و نيز بنابراحتياط واجب بايد از ذرّات چربي و روغني كه از دود نجس و متنجس حاصل مي شود و بر سطوح مجاور آن مي نشيند اجتناب شود.

4 - بعد از جدا شدن غساله به نحو متعارف ، رطوبت و آبي كه باقي مي ماند در محل پاك است يا نه .

بسمه تعالي

بله پاك است .

5 - اگر كسي شك داشته باشد در انگور بودن و غوره بودن آيا عصير چنين چيزي ، به مجرّد جوش آمدن ، حرام و نجس مي شود يا نه :

بسمه تعالي

نجس و حرام نمي شود.

6 - آب انگور كه به جوش بيايد پيش از بخار شدن دو ثلث آن ، چيزي از اقسام به ، سيب يا كدو و مانند آن در او بيندازند چه صورتي دارد.

بسمه تعالي

اقوي و احوط نجاست آن است و اظهر و احوط تعميم حكم است به غليان به غير نار، و اظهر طهارتِ مطروح در آنست به تبعيّت بعد از تثليث .

7 - هرگاه كشمش و خرما را در ميان آش يا طعامهاي ديگر بجوشانند يعني مغز آن به جوش آيد چه صورتي دارد:

بسمه تعالي

هنگاميكه به جوش بيايد ظاهر خرما و كشمش در روغن يا مثل آن پس احوط اجتناب است از جهت خوردن و آشاميدن و از حيث طهارت و نجاست خواه علم به جوش آمدن باطن آن حاصل شود يا نشود.

8 - اگر خرمائي نارس در طبخ به جوش آيد حكمش چيست .

بسمه تعالي

پاك و حلال است .

9 - جمعي طعام مي خورند، يكي از آنها فَضْله موشي در آن طعام ديد آيا واجب است ديگران را بگويد يا نه :

بسمه تعالي

واجب نيست به آنها بگويد اما خودش نخورد، اگر بعد احتياج به مباشرت آنها را داشت اعلام كند و هر چه نجس شده تطهيرش كنند.

10 - حناء نجس را اگر به ريش يا به سر بمالد حكمش چيست .

بسمه تعالي

بعد از شستن ريش و سر، رنگ آن پاك است و آنچه از اجزاء كوچكش باقي مي ماند بعد از شستن ظاهر آن پاك است .

11 - اگر به ناخن كسي سنگي يا چيز ديگري بخورد و خون در زيرش بميرد و بعد سوراخي پيدا شود آيا آن خون پاك است يا نه .

بسمه تعالي

اگر خون استحاله شده است پاك است و اگر صدق خون مي كند، نجس است و همچنين در غير ناخن .

12 - اگر طفل شيرخوار پسر يا دختر به جاي شير، شيرخشك مصرف مي كنند و هنوز غذاخور نشده اند، به جائي بول بكنند مثل فرش ، لباس ، زمين و امثال ذلك حكمش چيست .

بسمه تعالي

در صورتي كه طفل شيرخوار پسر باشد و هنوز غذاخور نشده و شير خنزيرو كافر هم نخورد باشد بلكه علي الاحوط شير نجس هم نخورده باشد با ريختن آبي كه بر بول او غلبه نمايد در تطهير آن كافي است و حكم در غير پسر مبني بر احتياط است و شيرخشك در حكم غذاست و حكم مذكور در بول پسري كه شيرخشك مي خورد جاري نمي شود.