کد مطلب:2490 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:523

درس پنجم
يكي ديگر از بحثهاي مقدماتي منطق بحث كلي و جزئي است . اين بحث اولا

و بالذات مربوط به تصورات است و ثانيا و بالعرض مربوط به تصديقات

است . يعني تصديقات چنانكه بعدا خواهد آمد به تبع تصورات ، متصف به

كليت و جزئيت مي گردند .

تصوراتي كه از اشياء داريم و با لغات و الفاظ خود آنها را بيان مي كنيم

دو گونه است : تصورات جزئي و تصورات كلي .

تصورات جزئي يك سلسله صورتها است كه جز بر شخص واحد قابل انطباق

نيست . در مورد مصداق اين تصورات كلماتي از قبيل " چندتا " ، "

كداميك " معني ندارد . مانند تصور ما از افراد و اشخاص معين انسانها

مانند حسن ، احمد ، محمود . اين صور ذهن ما فقط بر فرد خاص صدق مي كند نه

بيشتر . نامهائي كه روي اينگونه افراد گذاشته مي شود مثل حسن ، احمد ، اسم

خاص ناميده مي شود . همچنين ما تصوري از شهر تهران و تصوري از كشور ايران

و تصوري از كوه دماوند و تصوري از مسجد شاه اصفهان داريم . همه اين تصورات جزئي مي باشند .

ذهن ما علاوه بر اين تصورات ، يك سلسله تصورات ديگر هم دارد و يك

نسب اربعه

از جمله مسائلي كه لازم است دانسته شود ، انواع رابطه و نسبتي است كه

دو كلي با يكديگر ممكن است داشته باشند . هر كلي را نظر به اين كه شامل

افراد بسياري است ، اگر آن را با يك كلي ديگر كه آن نيز شامل يك سلسله

افراد است مقايسه كنيم يكي از چهار نسبت ذيل را بايكديگر خواهند داشت:

تباين .

تساوي .

عموم و خصوص مطلق .

عموم و خصوص من وجه .

زيرا يا اين است كه هيچيك از اين دو كلي بر هيچيك از افراد آن كلي

ديگر صدق نمي كند و قلمرو هر كدام از اينها از قلمرو ديگري كاملا جدا است

. در اين صورت نسبت ميان اين دو كلي نسبت تباين است و آن دو كلي را

" متباينين " مي خوانند .

و يا هر يك از اين دو بر تمام افراد ديگري صدق مي كند ، يعني قلمرو هر

دو كلي يكي است . در اين صورت نسبت ميان اين دو كلي نسبت " تساوي "

است و آن دو كلي را " متساويين " مي خوانند .

و يا اين است كه يكي بر تمام افراد ديگري صدق مي كند و تمام قلمرو آنرا

در بر مي گيرد اما ديگري تمام قلمرو اولي را در بر نمي گيرد بلكه بعضي از

آن را در بر مي گيرد . در اين صورت نسبت ميان آن دو كلي ، نسبت " عموم

و خصوص مطلق " است و آن دو كلي را " عام و خاص مطلق " مي خوانند .و يا اين است كه هر كدام از آنها بر بعضي از افراد ديگري صدق مي كند و

در بعضي از قلمروهاي خود با يكديگر اشتراك دارند و اما هر كدام بر

افرادي صدق مي كند كه ديگري صدق نمي كند يعني هر كدام قلمرو جداگانه نيز

دارند . در اين صورت نسبت ميان آن دو كلي " عموم و خصوص من وجه "

است و آن دو كلي را " عام و خاص من وجه " مي خوانند .

اول : مثل انسان و درخت ، كه هيچ انسان درخت نيست و هيچ درخت انسان

نيست ، نه انسان شامل ( افراد ) درخت مي شود و نه درخت شامل افراد

انسان مي شود ، نه انسان چيزي از قلمرو درخت را در بر مي گيرد و نه درخت

چيزي از قلمرو انسان را .

دوم : مثل انسان و تعجب كننده كه هر انساني تعجب كننده است و هر

تعجب كننده انسان است ، قلمرو انسان همان قلمرو تعجب كننده است و

قلمرو تعجب كننده همان قلمرو انسان است .

سوم : مانند انسان و حيوان ، كه هر انساني حيوان است اما هر حيواني

انسان نيست ( مانند اسب كه حيوان است ولي انسان نيست ) بلكه بعضي

حيوانها انسان اند مثل افراد انسان كه هم انسان اند و هم حيوان .

چهارم : مانند انسان و سفيد ، كه بعضي انسانها سفيدند و بعضي سفيدها

انسان اند ( انسانهاي سفيد پوست ) اما بعضي انسانها سفيد نيستند (

انسانهاي سياه و زرد ) و بعضي سفيدها انسان نيستند ( مانند برف كه سفيد

هست ولي انسان نيست ) .

در حقيقت دو كلي متباين مانند دو دايره اي هستند كه ازيكديگر جدا هستند و از داخل يكديگر نمي گذرند . دو كلي متساوي ، مانند دو

دايره اي هستند كه بر روي يكديگر قرار گرفته اند و كاملا بر يكديگر منطبقند

. دو كلي عام و خاص مطلق ، كوچكتر در داخل دايره بزرگتر قرار گرفته است

. و دو كلي عام و خاص من وجه ، مانند دو دايره اي هستند كه متقاطعند و با

دو قوس يكديگر را قطع كرده اند .

در ميان كليات فقط همين چهار نوع نسبت ممكن است برقرار باشد . نسبت

پنجم محال است ، مثل اين كه فرض كنيم يك كلي شامل هيچيك از افراد

ديگري نباشد ولي ديگري شامل تمام يا بعضي افراد آن بوده باشد .كليات خمس

از جمله مباحث مقدماتي كه منطقيين معمولا آن را ذكر مي كنند ، مبحث

كليات خمس است . بحث كليات خمس مربوط است به فلسفه نه منطق .

فلاسفه در مباحث ماهيت به تفصيل در اين مورد بحث مي كنند . ولي نظر به

اين كه بحث درباره " حدود " و " تعريفات " متوقف به آشنائي با

كليات خمس است ، منطقيين اين بحث را مقدمه براي باب " حدود "

مي آورند و به آن نام " مدخل " يا " مقدمه " مي دهند .

مي گويند هر كلي را كه نسبت به افراد خود آن كلي در نظر بگيريم و

رابطه اش را با افراد خودش بسنجيم از يكي از پنج قسم ذيل خارج نيست :

1 - نوع .3 - فصل .

4 - عرض عام .

5 - عرض خاص .

زيرا يا آن كلي عين ذات و ماهيت افراد خود است و يا جزء ذات و يا

خارج از ذات ، و آنكه جزء ذات افراد خود است يا اعم است از ذات و يا

مساوي است با ذات ، و همچنين اگر خارج از ذات باشد يا اعم از ذات

است يا مساوي با ذات . آن كلي كه تمام ذات و تمام ماهيت افراد است

نوع است ، و آن كلي كه جزء ذات افراد خود است ولي جزء اعم است جنس

است ، و آن كلي كه خارج از ذات افراد است ولي اعم از ذات افراد است

عرض عام است ، و آن كلي كه خارج از ذات افراد است ولي مساوي با ذات

است عرض خاص است .

اول : مانند انسان ، كه معني انسانيت بيان كننده تمام ذات و ماهيت

افراد خود است . يعني چيزي در ذات و ماهيت افراد ( انسان ) نيست كه

مفهوم انسان شامل آن نباشد . همچنين مفهوم و معني خط كه بيان كننده تمام

ذات و ماهيت افراد خود است .

دوم : مانند حيوان ، كه بيان كننده جزئي از ذات افراد خود است ، زيرا

افراد حيوان از قبيل زيد و عمرو و اسب و گوسفند و غيره حيوان اند و چيز

ديگر ، يعني ماهيت و ذات آنها را حيوان تشكيل مي دهد به علاوه يك چيز

ديگر ، مثلا ناطق در انسانها . و مانند " كم " كه جزء ذات افراد خود از

قبيل خط و سطح و حجماست . همه آنها كمند به علاوه چيز ديگر . يعني كميت جزء ذات آنها است

نه تمام ذات آنها و نه چيزي خارج از ذات آنها .

سوم : مانند ناطق ، كه جزء ديگر ماهيت انسان است و " متصل يك بعدي

" كه جزء ديگر ماهيت خط است .

چهارم : مانند راهرونده ( ماشي ) ، كه خارج از ماهيت افراد خود است ،

يعني راه رفتن جزء ذات يا تمام ذات روندگان نيست ولي در عين حال به

صورت يك حالت و يا عارض در آنها وجود دارد ، اما اين امر عارض ،

اختصاص به افراد يك نوع ندارد بلكه در انواعي از حيوان وجود دارد و بر

هر فردي كه صدق مي كند از ذات و ماهيت آن فرد اعم است .

پنجم : مانند تعجب كننده ، كه خارج از ماهيت افراد خود ( همان افراد

انسان ) است و به صورت يك حالت و يك عرض در آنها وجود دارد ، و اين

امر عرضي اختصاص دارد به افراد يك ذات و يك نوع و يك ماهيت يعني

نوع انسان ( 1 ) .پاورقي :

( 1 ) گفتيم كلي اگر جزء ذات باشد يا اعم از ذات است يا مساوي با آن

، يعني كلي اگر جزء ذات باشد حتما از نسبتهاي اربعه كه قبلا توضيح داده

شد يكي از دو نسبت را مي تواند داشته باشد : اعم مطلق و تساوي . اينجا

جاي اين پرسش هست كه آن دو نسبت ديگر چطور ؟ آيا ممكن است كه كلي جزء

ذات باشد و در عين حال متباين با ذات يا اعم من وجه از ذات باشد ؟

پاسخ اين است كه خير . چرا ؟ جواب اين چرا را فلسفه بايد بدهد و از

لحاظ فلسفي جوابش روشن است و ما فعلا از ورود به آن صرف نظر مي كنيم .

اين هم لازم به يادآوري است كه نسبت عموم و خصوص مطلق ميان جزء ذات

و ذات همواره به اين نحو است كه جزء ذات اعم از ذات است ، و ذات ،

اخص از جزء ذات است اما عكس آن ممكن نيست يعني ممكن نيست كه ذات

اعم از جزء ذات باشد . توضيح اين مطلب نيز با فلسفه است .