کد مطلب:265164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:418

مقدمه دفتر
باسمه تعالي

اعتقاد به يك منجي جهاني، اختصاص به اسلام ندارد بلكه تمامي مذاهب جهان، منتظر روزي هستند كه شخصيتي الهي ظهور نموده و كاخهاي بيداد زورمندان و زر اندوزان را ويران كند، بلكه بايد گفت: هر انسان آگاه و انديشمندي درمي يابد كه اين وضع نابهنجار كنوني جهان و اين مسير غيرطبيعي در زندگي بشر، از هيچ دوامي برخوردار نيست و بايد در انتظار مصلحي بود كه پا به عرصه رزم نهد و با تواني شگرف در برابر همه طاغوتهاي جهان، با قامتي استوار بپا خيزد و آنان را از اريكه هاي قدرت، به زير كشيده و زندگي را به راه درست خويش بازگرداند.

در ميان تمامي معتقدان به وجود نجاتبخشِ انسانهاي به زنجير كشيده شده، دين اسلام بويژه «مذهب شيعه»، اهتمامي خاص براي اين مساءله قايل است و منجي جهان را حضرت مهدي عليه السّلام از سلاله پاك پيامبر مي داند؛ چرا كه جهان، هرگز نمي تواند از امامي راستين، خالي باشد، در نتيجه انسانها نيز موظفند كه از چنين رهبري پيروي كنند. و البته پر واضح است چنين امامي جز با امامان شيعه - كه با علي بن ابي طالب عليه السّلام جانشين به حق پيامبر شروع شده و با امام زمان، مهدي موعود عليه السّلام خاتمه پيدا مي كند - تطبيق ندارد.

از اين رو، مؤ لف محترم در كتاب حاضر كوشش نموده تا با استناد به روايات اسلامي، اين حقيقت را به اثبات رساند كه تنها نجاتبخش ستمديدگان و برپا كننده عدل جهاني، در كوتاه سخن، پياده كننده مذهبِ به حق؛ يعني دين مبين اسلام، همان «مهدي موعود» دوازدهمين امام مورد اعتقاد ما شيعيان است كه به فرمان خود پيامبر از سوي پروردگار حكيم، تعيين شده است.

اين دفتر، پس از بازبيني مجدد و ويرايشي نو، اثر مذكور را به زيور چاپ آراسته و به علاقه مندان صلح و عدالت واقعي، عرضه مي دارد؛ به آن اميد كه چونان چراغي فروزان، مسير تكامل پرخطرشان را روشن ساخته و ان شاءاللّه مورد پذيرش حقتعالي قرار گيرد.

در خاتمه، از خوانندگان محترم تقاضا داريم؛ چنانچه هرگونه انتقاد يا پيشنهادي دارند به

آدرس:

قم - دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

صندوق پستي 749 / بخش فارسي ارسال دارند.

با تشكر فراوان

دفتر انتشارات اسلامي

وابسته به جامعه مدرّسين حوزه علميه قم