کد مطلب:26543 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:455

مقدمهدر اين بحث تلاش بر اين است تا از يك سو مفهوم حق و حقوق، ماهيت و ويژگي هاي آن و اهداف ايجاد حقوق ميان زمامدار اسلامي و مردم، ريشه يابي شود و از سوي ديگر راهها و اسلوب حفظ و تدام دولت اسلامي بررسي گردد.

در اين رابطه، ديدگاه امام علي (ع) پيرامون وظايف مسلمين و رهبر اسلامي و حقوق متقابل زمامدار اسلامي و مردم بررسي مي گردد. همچنين به موضوع ديدگاه امام خميني (س) و ساير متفكرين اسلامي پيرامون حقوق و مسوليت رهبر در برابر مردم و نيز حقوق و وظايف جامعه ي اسلامي در برابر رهبري پرداخته مي شود و تلاش خواهد شد تا روش ها، اسلوب و راهكارهاي حفظ، بقا و تداوم دولت اسلامي مطرح و ارائه گردد.

[صفحه 2]صفحه 2.