کد مطلب:26548 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:445

وفاداري مردم نسبت به رهبر برگزيده ي خويشدر اين رابطه يكي از عوامل تقويت اقتدار زمامدار اسلامي، پشتيباني مسلمين و مقبوليت عامه مي باشد. بديهي است وفاداري نسبت به رهبري موجب انسجام اركان دولت اسلامي و نااميد شدن دشمنان اسلام و از هم گسيختن ترفندهاي دشمنان داخلي و خارجي مي گردد.

در اين رابطه امام (ع) مي فرمايد:

و اما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه.[1].

[صفحه 7]

اما حق من بر شما اين است كه به بيعت خود وفا كرده و بر پذيرش رهبري ام بر شما وفادار باشيد.صفحه 7.

    1. نهج البلاغه، خطبه ي 34.