کد مطلب:26551 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:442

اطاعت فرمان رهبري و انجام اوامرويبسيج و فراخواني مردم و پذيرش دعوت از سوي مسلمين مي بايست همراه با اجرا و انجام فرامين حكومتي زمامدار اسلامي باشد. پذيرش راهنمايي و ارائه ي طريق رهبري،

[صفحه 8]

هنگامي مثمر ثمر خواهد بود كه اطاعت فرامين و اجراي احكام حكومتي نيز به همران آن باشد. اين اطاعت از فرامين زمامدار اسلامي، وظيفه اي است كه در شريعت اسلامي بر عهده مردم نهاده شده است و از جمله حقوقي است كه براي زمامدار و رهبري اسلامي در نظر گرفته شده است.

در اين رابطه امام علي (ع) مي فرمايد:

و الطاعه حين آمركم![1].

(و هنگامي كه بر شما فرمان مي رانم آن را پذيرفته و انجام دهيد.)صفحه 8.

    1. نهج البلاغه خطبه ي 34.