کد مطلب:3 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:554

علائم بلوغ
بعضي پس از چند ماه كه از بلوغشان گذشته تازه متوجه مي شوند كه بالغ بوده اند و در اين مدت وظايف خود را انجام نداده اند.

تشخيص اين مساءله آسان است ولي بياييد كمي دقت كنيم ، بلوغ سه نشانه دارد اگر يكي از آنها در دختر ديده شود بالغ شده است .

1 - سن بلوغ

باز هم توجه داشته باشيم كه سن بلوغ بر اساس سال قمري است .

سن بلوغ در دختران تمام شدن نُه سال قمري است .

سال قمري ده روز و هجده ساعت از سال شمسي كمتر است .

حالا بياييد 96 روز و 18 ساعت را از 9 سال شمسي كم كنيم تا سن بلوغ دختران بر اساس سال شمسي به دست آيد.

استفتاء

سن بلوغ دختر تمام شدن نُه سال قمري است ، ولي تكاليفي كه قدرت بر انجام آن نداشته باشد، مثل روزه ، از جهت عدم قدرت ساقط است . ولي اگر مي تواند در همان رمضان بطور منفصل (مثلا يك روز در ميان ) (1) انجام دهد و به وظيفه اش عمل كند.

2 - روئيدن مو

يكي ديگر از علايم بلوغ روئيدن ((مو)) در زير شكم است .

3 - عادت ماهانه

از نشانه هاي مهم بلوغ در دختران افزايش طول قد، بزرگ شدن پستانها و لگن خاصره است و سرانجام عادت ماهانه است . همه اين نشانه ها دليل بر آن است كه دختر نوجوان قادر به توليد مثل است و عادت ماهانه پايان رشد سريع بدني دختران را اعلام مي دارد.

نگاهي به دوران پيش از بلوغ

وقتي انسان به حد تكليف رسيد بايد نظري به دوران قبل از بلوغ خود بيندازد تا اگر وظيفه اي از دوران پيش از بلوغ بر عهده وي آمده آن را انجام دهد.

به چند نمونه توجه كنيد:

خمس : اگر بچه خردسالي سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد، بنابر احتياط مستحب بعد از آن كه بالغ شد بايد خمسش را بدهد.

جبران حقوق مردم : اگر بدون رضايت صاحب مال ، در مال او تصرف كند يا چيزي از اموال او را از بين ببرد و يا چيزي از اموال ديگران را بردارد، پس از آن كه بالغ شد بايد خسارتش را بپردازد و يا صاحب آن را راضي كند ( اگر ولّي شخص نابالغ صاحب مال را راضي نكرده باشد).

دختر پس از بلوغ مي تواند در اموال خود تصرف كند، ولي اگر به حدي از رشد نرسيده كه بتواند سود و زيان خود را بسنجد، هنوز حق تصرف در اموال خود را ندارد و مسؤ وليت اموال او با پدر و پدر بزرگ (پدري ) اوست .