کد مطلب:5 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:571

استفتائات
- آيا باقيماندن بر تقليد ميّت ، جايز است يا نه .

بسمه تعالي

بنابراقوي جائز است ، در آنچه كه تقليد در آنها محقّق شده است در صورت تساوي ميّت و حيّ و اظهر وجوب بقاء است در صورت اعلميّت از حيّ.

2 - آيا عدول از مجتهد حيّ به حيّ، جايز است يا نه .

بسمه تعالي

جايز است ولي احوط ترك عدول است مگر به اَعْلَم و اين احتياط در غير وقائع متعدّده غيرمرتبطه ، ترك نشود، و مانند اعلميّت و اورعيّت علي الاظهر.