کد مطلب:7 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:681

مطهّرات
يازده چيز نجاست را پاك مي كند و آنها را ((مطهّرات )) گويند.

آنها عبارتند از:

1 : آب

2 : زمين

3 : آفتاب

4 : استحاله

5 : كم شدن 23 آب انگور

6 : انتقال

7 : اسلام

8 : تبعيّت

9 : بر طرف شدن عين نجاست از ظاهر حيوان و باطن انسان

10 : استبراي حيوان نجاست خوار

11 : غايب شدن مسلمان

توضيح بعضي از موارد فوق كه داراي اهميّت بيشتري است .