کد مطلب:8 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:610

اقسام آب
آب جاري

آب كر

مطلق :آب باران

آب قليل

آب چاه

آب مضاف ،

و آن آبي است كه آن را از چيزي گرفته باشند، مثل آب هنداوانه و گلاب و يا باچيزي مخلوط شده باشد، مثل آبي كه به قدري با خاك و مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند.