کد مطلب:9 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:552

آبهاي مطلق
آب كر

مساءله 18:

آب كر، بنابر اقوي مقدار آبي است كه اگر در ظرفي كه درازا و پهنا و گودي آن (طول و عرض و عمق ) هر يك سه وجب است بريزند آن ظرف را پر كند.

وزن آب كر:

745/376 كيلوگرم است .

يك ليتر آب ، برابر با يك كيلو گرم مي باشد.

مساءله 19 :

اگر عين نجس (مانند بول ، خون ) يا چيزي كه نجس شده است به آب كر برسد و آب بو يا رنگ يا مزه نجاست را بگيرد، نجس مي شود و اگر تغيير نكند، نجس نمي شود.

مساءله 20 :

اگر چيز نجس را زير شيري كه متصل به كر است بشويند، آبي كه از آن چيز مي ريزد، اگر متصل به كر باشد و بو يا رنگ يا مزه نجاست نگرفته باشد و عين نجاست هم در آن نباشد، پاك است .

آب قليل

مساءله 21 :

آب قليل ، آبي است كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد و آب باران (در حال باريدن ) هم نباشد.

مساءله 22 :

اگر آب قليل روي چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد، نجس مي شود، ولي اگر از بالا با فشار- بلكه با مطلق حركت - به پايين روي چيز نجس بريزد، مقداري كه به آن چيز مي رسد نجس و هر چه بالاتر از آن است پاك مي باشد.

مساءله 23 :

آب قليلي كه براي بر طرف كردن عين نجس ، روي چيز نجس مي ريزند و از آن جدا گردد، نجس است .

آب جاري

مساءله 24 :

آب جاري آبي است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات .

مساءله 25 :

آب جاري اگر چه كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتي كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده ، پاك است .

آب باران

مساءله 26 :

اگر به چيز نجسي كه عين نجاست در آن نيست ، يك مرتبه باران ببارد، جايي كه باران به آن برسد پاك مي شود و در فرش و لباس و مانند اينها، فشار لازم نيست ، ولي باريدن دو سه قطره فايده ندارد، بلكه بنابر احوط طوري باشد كه بگويند باران مي آيد و به حدّ جريان برسد، و اگر زمين طوري است كه آب در آن جريان پيدا نمي كند، كافي است به حدي ببارد كه اگر زمين سخت بود بر آن جاري مي شد.

آب چاه

مساءله 27 :

آب چاهي كه از زمين مي جوشد، اگر چه كمتر از كر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتي كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده ، پاك است .

آب مضاف

مساءله 28 :

آب مضاف ، چيز نجس را پاك نمي كند و وضو و غسل هم با آن باطل است .

مساءله 29 :

آب مضاف هر قدر زياد باشد، اگر ذرّه اي نجاست به آن برسد، نجس مي شود.

آب

مساءله 30 :

آب ، با چهار شرط چيز نجس را پاك مي كند.

اول :

مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد، چيز نجس را پاك نمي كند.

دوم :

پاك باشد

سوم :

وقتي چيز نجس را مي شويند آب مضاف نشود

چهارم :

بعد از آب كشيدن چيز نجس ، عين نجاست با چيزي كه نجس شده و پاك نشده است ، در آن نباشد

مساءله 31 :

ظرفي كه به غير بول نجس شده ، اگر يك مرتبه شسته شود، پاك مي شود، حتي اگر با آب قليل باشد بنابر اقوي ، ولي ظرفي را كه سگ ليسيده يا از آن ، آب يا چيز روان ديگر خورده ، اظهر اين است كه اگر با خاك ممزوج به آب ، خاك مالي شود و بعد از آن دو مرتبه با آب قليل يا يك مرتبه با آب كر يا جاري شسته شود، كافي است .

مساءله 32 :

ظرفي را كه به غير بول نجس شده ، با آب قليل به دو صورت مي توان آب كشيد:

اول :

آن كه بنابر اقوي يك مرتبه از آب پر كنند و خالي كنند

دوم :

يك دفعه ، قدري آب در آن بريزند و آب را طوري در آن بگردانند كه به جاهاي نجس آن برسد و بيرون بريزند. و اگر به بول نجس شده باشد، اين كار را دوبار انجام دهند.

مساءله 33 :

اگر چيز نجس را بعد از بر طرف كردن عين نجاست ، يك مرتبه در آب كر يا جاري فرو برند كه آب به تمام جاهاي نجس آن برسد، پاك مي شود. و احتياط واجب آن است كه فرش و لباس و مانند اينها اگر با آب قليل شسته شود، طوري فشار يا حركت دهند كه آب داخل آن ، خارج شود.

مساءله 34 :

اگر بخواهند چيزي را كه به بول نجس شده ، با آب قليل آب بكشند، چنانچه يك مرتبه آب روي آب بريزند و از آن جدا شود و در صورتي كه بول در آن چيز نمانده باشد، يك مرتبه ديگر آب روي آن بريزند پاك مي شود، ولي در لباس و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه ، فشار دهند تا غُساله آن بيرون آيد.

مساءله 35 :

هر چيز نجس ، تا عين نجاست را از آن بر طرف نكنند، پاك نمي شود.

مساءله 36 :

اگر جايي از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند، اطراف آنجا كه متصل به آن است و معمولاً موقع آب كشيدن آنجا، نجس مي شود، با پاك شده جاي نجس ، پاك مي شود،

مساءله 37 :

چيزي را كه در آن عين نجاست نيست ، اگر زير شيري كه متصل به كر است ، يك دفعه بشويند، پاك مي شود.

زمين

مساءله 38 :

زمين ، با سه شرط، كف پا و ته كفش را پاك مي كند:

1 : آن كه زمين ، بنابر احوط، از عين نجاست و آنچه در حكم نجاست است ، پاك باشد

2 : آن كه خشك باشد

3 : آن كه اگر عين نجس مثل خون و بول يا متنجس مثلِگلي كه نجس شده در كف پا يا ته كفش باشد، بواسطه راه رفتن يا ماليدن پا به زمين يا به هر سبب ديگري بر طرف شود. با راه رفتن روي فرش ، حصير و سبزه ، كف پا و ته كفش نجس پاك نمي شود.

آفتاب

مساءله 39 :

آفتاب ، زمين و ساختمان و چيزهايي كه مانند درب و پنجره ، در ساختمان به كار برده شده و نيز ميخي را كه به ديوار كوبيده اند با پنج شرط پاك مي كند:

1 : چيز نجس به طوري تر باشد كه اگر چيز ديگري به آن برسد، تر شود، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله اي آن را تر كنند تا آفتاب خشك كند

2 : اگر عين نجاست : در آن چيز باشد، پيش از تابيدن آفتاب آن را بر طرف كنند،

3 : چيزي مثل پرده يا ابر، از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند

4 : آفتاب به تنهايي چيز نجس را خشك كند، مثلاً اگر چيز نجس ، به واسطه باد و آفتاب خشك شود، پاك نمي گردد.

5 : آفتاب ، مقداري از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته ، يك مرتبه خشك كند، يعني ، اگر آفتاب يك مرتبه روي ساختمان را خشك كند و مرتبه ديگر زير آن را خشك كند، روي ساختمان پاك و زير آن نجس است .

نكاتي در مورد طهارت و نجاست

1 : تا يقين به نجاست چيزي نداشته باشيم ، آن چيز پاك است . مثلاً اگر به خانه كسي برويم و او بچه دار بوده و نسبت به نجاست هم اعتنايي نداشته باشد همه منزل و لوازم آن پاك است ، چون يقين بر نجاست آن مكان نداريم و طهارت و نجاست با يقين ثابت مي شود.

2 : وسواس داشتن : در مورد نجاست دليل نمي شود كه آن چيز نجس باشد. وسواس داشتن . بعضي خانمها در طهارت و نجاست وسواس دارند. اين وسواس يك نوع بيماري است و چنانچه كه از نامش پيداست وسوسه شيطان است . امّا اگر شخص اراده كند، به راحتي قابلِ درمان است . شكلِ وسوسه اينطور است كه مثلاً چيزي نجس شده اين خانم آن را يك بار شست و شو مي دهد، امّا دوباره وسوسه مي شود كه آيا پاك شده يا نه لذا دوباره مي شويد. اين كار تا چند نوبت تكرار مي شود. احياناً اگر دست كسي به لباس ها خورد باز وسوسه مي شود كه دوباره آن چيز نجس شده است . اين حالت روحي ، فاجعه اي است كه دين و دنيا و راحتي و آسايش مادي و معنوي را يك جا با هم مي سوزاند. راه شرعي و بهداشتي آن ، همان بود كه قبلاً متذكر شديم .

3 : اگر قسمتي از چيزي نجس شود دليل بر نجاست همه آن نمي شود.

اگر قسمتي از فرش نجس شده باشد در اين جا دو حالت دارد:

1 - اگر خيس باشد، انسان نمي تواند دست يا پا روي آن بگذارد چون به محض ملاقات با نجس ، نجس مي شود.

2 - اگر خشك شده باشد، انسان مي تواند با دست يا پا روي آن بگذارد، به شرطي كه دست يا پايش رطوبت نداشته باشد.

اگر قسمتي از فرش نجس باشد آيا انسان مي تواند روي قسمت هاي ديگر آن كه نجس نيست نماز بخواند؟ بله مي تواند روي قسمت هاي ديگر فرش نماز بخواند، چون نجس بودن قسمتي از فرش نجس ، بقيه را نجس نمي كند.

گاهي لباس انسان با خون نجس مي شود. اصل نجاست با شستن پاك مي شود. اين را هم اضافه كنيم كه اگر لكه يا اثر آن خون باقي بماند آن لباس پاك است .