کد مطلب:6192 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:415

آشنايي اجمالي با صحيفة سجاديه - 1
مقاله
دعا، پيوندي معنوي ميان انسان و پروردگار است كه اثر تربيتي و سازندگي مهمي در روح انسان دارد، از اين رو دعا از ديدگاه اسلام از جايگاه خاصي برخوردار است.

امام سجاد ـ عليه السلام ـ و دعاامام سجاد ـ عليه السلام ـ در آن دوران اختناق، از سوي حاكمان اموي همواره تحت نظر بود و تمامي رفتار و آمد و شد حضرت را شديداً تحت كنترل قرار مي دادند و به تعريفي آن بزرگوار را خانه نشين كرده و در خانة ايشان را به روي شيعيان بسته بودند و نمي گذاشتند مردم به راحتي از معارف الهي امام ـ عليه السلام ـ استفاده نمايند.در اين هنگامة دردآلود، امام سجاد ـ عليه السلام ـ تنها سلاح برّنده و مؤثر خود در برابر سيل هجوم ظلم و تعدّي و انحراف حاكمان وقت را دعا و مناجات دانسته و رسالت الهي و نوراني خود را در قالب دعا متبلور ساخت. بي شك تأثير دعا در آن شرائط زماني حتي از جهاد با شمشير و نبرد با سلاح گرم مؤثرتر بود. تا جائي كه حضرت امام خميني (ره) در وصيت نامة الهي ـ سياسي خودشان از آن به عنوان قرآن صاعد ياد مي كند و آن را زبور آل محمد مي نامند و مي فرمايند كه ما مفتخريم كه ادعيه حيات بخش كه او را قرآن صاعد مي خوانند از ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ است.[1]اين دعاها و مناجات ها به نام صحيفه سجاديه معروف است، و پس از قرآن و نهج البلاغه بزرگترين و غني ترين گنجينة حقايق و معارف الهي به شمار مي رود، به طوري كه بزرگان شيعه آن را أخت القرآن، انجيل اهل بيت ـ عليهم السلام ـ و زبور آل محمد ـ عليهم السلام ـ ناميده اند.[2]

صحيفة سجاديه كاملهصحيفه سجاديه كامله، مجموعه اي از 75 دعا و نيايش بوده است كه امام سجاد ـ عليه السلام ـ املا نموده و امام باقر ـ عليه السلام ـ و برادرش زيد بن علي آن را در دو نسخه نوشته اند.متوكل بن هارون ـ راوي اول صحيفه سجاديه موجود ـ مي گويد:پس از سفر حج، يحيي بن زيد بن علي را ملاقات كرده و او را از حزن و ناراحتي امام صادق ـ عليه السلام ـ نسبت به شهادت زيد بن علي آگاه كردم و ضمناً بدو گفتم كه امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود كه يحيي نيز همانند پدرش كشته خواهد شد. پس از صحبت هايي (كه در مقدمه صحيفه آمده است) يحيي مجموعه اي نفيس از ادعيه امام سجاد ـ عليه السلام ـ را كه به خط جناب زيد بوده است، به متوكل مي سپرد تا پس از كشته شدن او به دست بني اميه نيفتد.متوكل اين مجموعه را به امام صادق ـ عليه السلام ـ عرضه كرده و با نوشتة امام محمد باقر ـ عليه السلام ـ مقابله مي كند و هيچ تفاوتي بين آنها نمي يابد. او از مجموعه 75 دعاي صحيفه، 64 دعا را مي نويسد كه در مجموعة حاضر تنها 54 دعاي آن موجود است.

معارف والا و محتواي صحيفه سجاديهصحيفه سجاديه به منزلة يك دائرة المعارف علوم بشري است و آنچه انسان براي سعادت خود بدان نياز دارد در آن يافت مي شود كه اصول اعتقادات، احكام، فروعات دين و معارف توحيدي و عرفاني، اخلاقيات و مسائل اجتماعي و سياسي از آن جمله اند.اگر چه دعاهاي موجود در صحيفه به صورت راز و نياز و نيايش مطرح گرديده ولي در درون آن ها شعله هاي سوزان آتش گداخته از سياست و تدبير است، حكمتهايي كه اهل نظر را به فكر فروداشته و جرعه هاي عشق معنوي را در كام بينوايان نيازمند معنويت فرو برده و عشاق را به سوي وادي عشق سوزنده مي كشاند.امام ضمن دعا و راز و نياز، عاليترين معارف بشري و پربارترين فضائل عالي انساني را كه تنها نكته اتكاي انقلابهاي اصيل اسلامي است و به صورت يكي از عميق ترين آموزه هاي اجتماعي و اسلامي بيان مي دارد و در اختيار طالبان و عاشقان آن معارف قرار مي دهد. صحيفه سجاديه امام با 54 عنوان بزرگ و جاودان نيايش كه گسترة آن دعاها از دوران طفوليت تا كهولت از بيماري تا دفع شرّ ستمگران جبّار ابعاد زندگي بشر را در تمام مراحل فردي و اجتماعي فرا مي گيرد و دعاي مكارم اخلاق و دعاي پربار عرفة امام گنجينة بس نفيس و پرقيمت از معارف و آموزش هاي اخلاقي، اجتماعي، سياسي اسلام را تشكيل مي دهد كه هنوز روانشناسان و كاوشگران روح بشري به آساني نمي توانند به لطافت و ظرافت و عمق آن دعاها پي ببرند.امام سجاد ـ عليه السلام ـ توجه كامل دارد كه انقلابي بدون پشتوانة معنوي جز گروه باد و موج، جز مردم عاري از فضيلت و دانش و بينش اسلامي، را تربيت نمي كند به حدي كه آنان به خود اجازه مي دهند تا امام معصوم و پيشواي راستين را به شهادت برسانند و خاندان او را به اسارت بكشند، هر چند كه او امام حسين ـ عليه السلام ـ نوة دختري رسول اسلام و نزديكترين فرد به مقام شامخ رسالت و پايه گذار اسلام بوده باشد.با توجه به اين نياز و مسئوليت است كه ساعات پرقيمت امام مصروف تعليم و تهذيب، و صرف آموزش و پرورش و ساختن زمينه هاي فكري و فرهنگي مي گردد. هر چند در قالب دعا و در محتوا و شكل راز و نياز بوده باشد، چون ضمن بررسي دعاها مشاهده مي كنيم كه اين ادعيه نمي توانند دعاي محض و تنها نيايش عادي طبق معيارهاي معمولي عرف بوده باشند، بلكه در ضمن دعاها يك سلسله مسائل علمي و حساسترين مسائل حقوقي و رواني و تربيتي را بازگو مي كند كه بيانگر محتواي غني و معارف والاي اين كتاب ارزشمند است.

نگارش، جمع آوري و نسخه هاي صحيفه سجاديهصحيفه سجاديه از معدود كتابهاي نوشته شده در قرن اول هجري است و از ابتدا در بين شيعيان رواج داشته است. شيخ مفيد (م 413) در كتاب ارشاد[3] خزاز قمي در كتاب كفاية الاثر[4] و شيخ طوسي در دو كتاب فهرست و رجال خود[5] و نجاشي در كتاب رجال به اين كتاب اشاره كرده اند. ابن شهر آشوب آن را مشهور به زبور آل محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ و انجيل اهل بيت ـ عليهم السلام ـ خوانده است كه حاكي از شهرت و مقبوليت كتاب است. علاوه بر اين، شيخ در كتاب دعايي خود مصباح المتهجد ـ كه قديم ترين كتاب دعايي موجود شيعه است ـ 8 دعا از ادعيه صحيفه را نقل كرده است. قطب راوندي (م 573) و سيد ابن طاووس (م 664) شهيد اول (م ) كفعمي (م ) و ديگران نيز ادعية صحيفه سجاديه را در كتابهاي خود آورده اند.[6]صحيفه از پر نسخه ترين كتابهاي حديثي است. نسخه هاي خطي اين كتاب در ايران بيش از سه هزار نسخه است اگر چه بسياري از اين نسخ، برگرفته از نسخة مجلسي اول (ره) است و بدين سبب اين نسخه ها تفاوت چنداني با هم ندارند.نسخه موجود در كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي كه در سال 695 قمري نوشته شده است از قديم ترين نسخه هاست.نسخة شهيد اول نيز از مشهورترين نسخه هاي صحيفه است كه بسياري از علماء با آن نسخة خود را تصحيح كرده اند.

اسناد صحيفه سجاديهدر باب سند (و يا اسناد) صحيفة سجاديه مباحث گوناگوني مطرح شده است.مرحوم مجلسي اول تعداد طريق خود به صحيفه را بيش از 650 هزار طريق مي داند[7] و به همين سبب بسياري از علماء كتاب صحيفه را مستفيض و متواتر خوانده اند.در مقابل، عده اي به واسطة عدم توثيق صريح عمير بن متوكل و پدرش (كه راوي اول صحيفه است) به سند مشهور صحيفه اشكال كرده اند.[8]مي توان گفت:ادعاي استفاضه و تواتر براي كتاب صحيفه پذيرفته نيست. زيرا اگر چه در طبقات پايين سند، معمولاً افراد متفاوتي وجود دارند، ولي در طبقات بالا و اوليه، شرط استفاضه و تواتر وجود ندارد و در نهايت براي اتصال به معصوم ـ عليه السلام ـ به يك نفر منتهي مي گردد. مرحوم مشكات در مقدمه خود بر صحيفه دلايلي را بر وثوق نسبي راويان اول و شهرت و مقبوليت كتاب آورده و مي نويسد:ابن داود، متوكل عمير را در باب موثقين ذكر كرده است، بنابراين او را نمي توان مجهول شمرد. مشايخ اجازه و برگزيدگان شيعه، صحيفه را به عنوان ورود خوانده و اجازه نقل آن را به ديگران داده و بر آن اعتماد كرده اند. اتفاق شيعيان بر اين كتاب به ضميمة قرائن پيشين مقبوليت كتاب و در نتيجه راوي اول آن را اثبات مي كند. علاوه بر طريق مشهور، طريق ديگري در نقل اين كتاب وجود دارد همانند طريق شيخ و نجاشي و يا طريق امير ماجد بن جمال الدين.[9]فصاحت و بلاغت صحيفه و اشتمال آن بر علوم و معارف الهي قرينة مهم ديگري است كه انتساب آن به مقام امامت را تأييد مي كند. مرحوم وحيد بهبهاني در بيان مصاديق رواياتي كه قوت متن آن به انتساب به ائمه ـ عليهم السلام ـ گواهي مي دهد از صحيفة سجاديه نام برده است.[10] آيت الله بروجردي نيز همين دليل را اقامه كرده و گفته اند:و لا يخفي أنّ كون الصحيفة من الامام ـ عليه السلام ـ من البديهيات وهي زبور آل محمد ـ صلّي الله عليه و آله ـ يشهد بذلك اسلوبها و نظمها و مضامينها التي يلوح منها آثار الاعجاز؛[11] مقبوليت عمومي صحيفه در نزد علماء شيعه و نقل ادعيه و انتساب مسلم آن به امام سجاد ـ عليه السلام ـ اعتماد به اين كتاب را افزون مي كند.[12]مقاله بلند و عالمانه مرحوم مشكات در سال 1360 قمري و به ضميمة مقاله آيت الله نجفي مرعشي و در مقدمة صحيفه منتشر شده است. هر دو مقاله در مجلة علوم حديث (عربي) شماره 3 ص 24 ـ 51 آمده است، امام خميني (ره) نيز علوّ مضمون و فصاحت و بلاغت و مقبوليت در نزد اصحاب اماميه را موجب وثوق اجمالي كتاب مي شمارند.[13]

[1]. وصيت نامه امام خميني، ص 3.[2]. معالم العلماء، ص 135.[3]. الارشاد، ج 2.[4]. كفاية الاثر، ص.[5]. فهرست شيخ طوسي، ص، رجال طوسي، ص.[6]. مجله علوم الحديث، ش 3.[7]. بحار الانوار الانوار، ج 110، ص 61.[8]. معجم رجال الحديث، ج 14، ص 187؛ المكاسب المحرمه، امام خميني، ج 1، ص 320.[9]. رجوع شود به بحار الانوار، ج 110، ص 95 ـ 97.[10]. فوائد الوحيد البهبهاني، ص 60.[11]. البدر الزاهر، ص 25.[12]. مجلة علوم الحديث، شماره 3، ص 28 ـ 31.[13]. المكاسب المحرمة، ج 1، ص 320.