کد مطلب:9109 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:78

اثر روزه بر چربي هاي خون
مقاله
مقايسهُ اثرات روزه ماه مبارك رمضان باالگوي غذايي كم چرب و نسبتا" كم كالري برليپيدهاي پلاسمائي افراد هيپرليپيدميك ( چربي خون بالا )درماه مبارك رمضان مسلمانان رژيم غذائي خود را از سه وعده صرف غذا (صبح، ظهر و شب ) به دو وعده (قبل از صبح وابتداي شب) تغيير مي دهند.براي بررسي تاثيرالگوي غذائي ماه مبارك رمضان (دو وعده) برروي پارامترهاي بدن سنجي و مقادير چربي هاي خون وارزيابي تاثيرات فوق تا يكماه بعد از رمضان، تعداد 38 مرد دچار چربي خون بالا (هيپرليپيدميك) از افراد مختلف جامعه انتخاب شدند كه از اين تعداد 28 نفر در گروه روزه دار و 10 نفر ديگر در گروه غير روزه دار قرار داشتند. به اين افراد در مورد رعايت الگوي غذايي كم چرب و نسبتا" كم كالري آموزش داده شد. اين بررسي 20 روز قبل از رمضان شروع و تا يكماه بعد ازرمضان ادامه يافت. در ماه مبارك رمضان گروه روزه دار در طول شبانه روز از دو وعده غذا و گروه كنترل يا غير روزه دار از سه وعده غذا استفاده مي كردند . جهت ارزيابي هاي تغذيه اي و كنترل رعايت الگوي غذائي فوق از افراد تحت مطالعه 12 بار ياد آمد 24 ساعته خوراك در طول انجام طرح بعمل آمد. اندازه گيري هاي بدن سنجي و آزمايش هاي خوني شامل اندازه گيري مقادير كلسترول - LDL ، كلسترول - HDL ، كلسترول تام و تري گليسريد در چهار نوبت ( 20 روز قبل از ماه رمضان ، اول ، آخر و يكماه بعد از رمضان) انجام گرديد. هدف از اين مطالعه مقايسه بين اثرات روزه ماه مبارك رمضان و الگوي غذايي كم چرب و نسبتا" كم كالري بر چربي هاي پلاسمايي افراد هيپرليپيدميك بود.بررسي نتايج حاصل نشان داد كه گروه روزه دار در طي ماه رمضان كاهش معني داري در ميزان انرژي و مواد مغذي دريافتي خود داشتند، ولي در گروه كنترل ( غير روزه دار) تغييري در مقادير فوق در طي بررسي مشاهده نگرديد. همچنين در گروه روزه دار در پايان ماه رمضان مقادير وزن، نمايه توده بدن ، كلسترول – LDL ، كلسترول تام و تري گليسريد كاهش يافته بود، ولي مقدار كلسترول- HDL افزايش مختصري نشان داده بود و اين تغييرات تا يكماه بعد از رمضان نيز ادامه داشت. در گروه غير روزه دار تغيير معني داري در مقادير مذكور مشاهده نگرديد.بنابراين به نظر مي رسد رعايت الگوي غذايي مناسب، همراه با كاهش انرژي دريافتي در ماه مبارك رمضان تاثير معني داري در كاهش مقادير چربي خون و پارامترهاي بدن سنجي در افراد هيپرليپيدميك مي تواند داشته باشد.