کد مطلب:9487 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:494

آنچه كه بهائيان ادعا مي كنند
مقاله
شوقي افندي از چند سال قبل از مرگش هميشه درباره نقشهَ دهساله وهدفهايي كه بايست بهائيت انها را به مرحله اجرا بگذارد صحبت كرد. گرچه هيجيك از پيروانش از برنامه ها و اهداف تنظيمي او چيزي نمي دانستند اما همه منتظر نقشه دهساله از بودند.

شوقي افندي در اكتبر 1952 تنظيم نقشه دهساله را اغاز كرد ودر اكتبر 1957 انرا بپايان رسانيد.ولي هنئز چند جمله ومقابله ان انجام نشده بود كه مجبور شد به انگلستان عزيمت نمايد .

شوقي زمانيكه احساس كرد روزهاي پايان عمرش نزديك مي شود به همسرش روحيه خانم ماكسول گفت كه براي تكميل وامضاي نقشه دهساله وي را ياري نمايد .روحيه در صدد برامداو را از اينكار بازداردوحالت وخيم وبيماري شوهر را مناسب براي انجام اين كار نديد اما او گفت:

:.........خير من بايد انرا تمام كنم زيرا فكر من را ناراحت كرده وجز مقابله جيز ديگري باقي نمانده است. يكي دو اسم ديگر هم با پست رسيده كه بايد به ان اضافه شود وانرا تمام كنم..."

رساله اول ارديبهشت1346-سرهنگ راسخ ص2

شوقي رباني انروز اخرين اصلاحي كه لازم بود در نقشه دهساله انجام داد وصبح روز دوشنبه چهارمنوامبر او را در اطاقش مرده يافتند.

نقشه دهساله شامل 28 هدف است كه در مدت 10 سال يعني 1952 تا1963 بايد بمرحله اجرا درايد.چهارمين پيشواي بهائيت در دوران حياتش براي تحقق برنامه دهساله به دوكار تازه دست زد:

1-هئيت بين المللي انتصابي را به نام جنين بيت العدل انتخاب كرد.

2-ميسن ريمي كه رياست ايادي را عهده دار بود از طرف وي مامور انجام اهداف نقشه دهساله شد.

او اميد داشت كه مواد بيست وهشت گانه ظرح در دوران پيشوائي خودش به مرحله اجرا در ايد. وسپس با برقراري جشن در بغداد هئيت بين المللي را به "محكمه عليا " وبعداً محكمه تشريقيه وسرانجام به "بيت العدل اعظم "تبديل نمايد .

ولي مرگ ناگهاني او اجراي هدفهايش را ناتمام گذاشت