حضرت آیت الله سبحانی: ساده زیستی باید شعار روحانیت باشد
آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟
آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟
دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟
اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟
چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟
آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
حضرت آدم و حوا فريب شيطان را خوردند و از بهشت بيرون رانده شدند، گناه ما چيست كه از بهشت رانده شده ايم؟
  1. 1 از 238