مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فرد جهنمي هميشه در جهنم است يا پس از عذاب به بهشت وارد مي شود؟آيا اين نوعي تكامل است؟
آيا علم پيشين خدا نسبت به اعمال ما مستلزم جبر نمي شود؟
چرا عقيده انسان ها با هم متفاوت است؟
فرشته چگونه موجودي است؟
در رابطه با فشار قبر توضيح دهيد.
اگر كسي تارك الصلاه باشد و دنبال خلاف شرع هم نباشد خدا با او چگونه برخورد خواهد كرد؟
برهان مشروطيت و اطلاق فارابي در اثبات وجود خدا را توضيح دهيد.
اگر خدا يكي است، پس چرا اديان، متعدد و مختلف است؟
با اين كه خدا قدرت دارد، چرا از تحريف دين يهود و مسيحيت جلوگيري نكرد؟
فرزند نامشروع گرايش بسيار زياد به بدي دارد در حالي كه فرد در تولدش نقشي نداشته آيا با عدل الهي در تناقض نيست؟
ادله اثبات وجود خدا در مقابل منكران چيست؟
آيا نيروي مرتاض ها واقعيت دارد؟ چرا خداوند به آنها چنين نيروي خارق العاده اي داده است؟
  1. 1018 از 4632