مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا همه پيامبران در خاورميانه مبعوث شده اند و در كشورهاي غربي مبعوث نشده اند؟
فلسفه كنيز و برده داري در اسلام چيست؟
چرا شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است؟
آيا فشار قبر جسمي است يا روحي؟ آيا اين درست است كه جنازه مومن رااز قبري به قبر ديگر انتقال مي دهند؟
معناي تساهل و تسامح چيست؟
چرا در اصول دين تقليد جايز نيست؟
داروين مي گويد كه انسان در مراحل زندگي به تكامل جسمي و روحي رسيده است و ثابت هم مي كند، اسلام در اين باره چه نظري دارد؟
كيفيت برزخ رفتن انسان ها و كيفيت قيامت را توضيح دهيد؟
خداوند متعال، چگونه موجودي است؟
اثبات عقلي ( روح ) را بيان كنيد.
با توجه به اين كه خداوند جهان را با سنت ها و قوانيني اراده مي كند، آياتوكل و دعا معناي دارد؟
ابدي بودن واجب الوجود، چگونه اثبات مي شود؟
  1. 1019 از 4632