مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند روزي افراد را متفاوت مي دهد؟
آيا علاقه و محبت نسبت به انسانها شرك است؟
اگر مردم همگي خواستار حكومت غيرديني شدند، وظيفه ء ولي فقيه چيست؟
زماني تير را از پاي حضرت علي(ع) در نماز درآوردند، آن حضرت متوجه نشد،ولي زماني سرنماز انگشتر به سائل دادند، اين دو چگونه قابل توجيه است؟
آيا همه پيامبران معصومند و در درجه عصمت هم با يكديگر مساوي هستند؟
خداوند چگونه ماهيتي دارد؟
عصمت امامان چگونه با اختيار سازگار است ؟
آيا خداوند قدرت بر انجام كار محال را دارد؟
در افعال خداوند آفرينش از عدم به وجود را توضيح دهيد.
فلسفه آفرينش گناهكاران چيست؟ وآيا آفرينش گناهكاران با خير محض بودن خدا منافات ندارد؟
علت هبوط آدم(ع) چيست؟
آيا فرضيه نسبيت فهم ديني درست است؟
  1. 1033 از 4632