مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

فرض كنيم كه بدن انسان مرده اي در زير زمين مي پوسد و گياهان از موادّش براي رشد خويش سود مي جويند و تبديل به ذرّات موجود در بدن گياهان مي گردد، يا كافري گوشت بدن مؤمني را مي خورد و گوشت بدن مؤمن از اجزاي بدن كافر مي شود. اينك، اگر در عالم حَشر تمام افراد ب
آيا اين كه انسان هدف از آفرينش جهان بوده، با نظريه تكامل انواع سازگار است؟
آيا آفرينش انسان به گونه مستقل بوده يا تكاملي؟
چرا خداوند برخي انسان ها را زيبا و برخي را زشت مي آفريند؟
چرا خداوند خليفه و جانشين خود را در نقطهاي ديگر آفريد وسپس او را به زمين منتقل كرد؟
فلسفه آفرينش حشرات، مخصوصاً حشرات خطرناك مثل عقرب و رطيل و سوسك و... چيست؟

چرا خداوند متعال و قادر از ابتدا انسان را كامل و خوشبخت نيافريد؟

در حديث آمده است: تفكر در نظام آفرينش، از عبادت عابد مقبولتر است، حال: الف) آيا همين نگاه گذرا كافي است؟

ب) انگيزة اين تفكر چه چيز باشد، بهتر است؟

ج) اين تفكر چه تأثيري بايد داشته باشد تا بتوان گفت تفكري درست است؟

با توجه به عدل الهي چرا بعضي زشت و بعضي زيبا و بعضي عقب مانده ذهني يا جسمي آفريده ميشوند؟

فلسفه آفرينش چيست؟

چرا خداوند ما را ضعيف آفريد تا گناه كنيم؟

چرا خداوند زن را از نظر آفرينش مستقل خلق نكرد؟

  1. 1067 از 4632