مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از آنجا كه ابليس از جنس آتش آفريده شده، چگونه در قيامت آتش دوزخ در او اثر داشته و او را عذاب خواهد كرد؟
چگونه ابليس، كه موجودي پليد است، زمينه ساز تكامل انسان مي گردد؟
آيا ابليس، داراي فرزنداني است؟
اتحاد اهل سنت و شيعه به چه معني است؟
آيا هر اتفاق ناگوار وخوبي را مي توان گفت كه مصلحتي كه خداوند برايبندگانش مقدر كرده است
دلائلي براي اثبات ائمه: بيان نموده و كتبي در اين زمينه معرفي فرماييد.

1- چرااين همه اثبات وجود خداسخت است ودليل آن وجوداين همه منكر خداوملحدين دردنيااست.
2- چگونه درفطرت خودخدارااحساس كنيم(يعني چگونه درخودم خداراازطريق فطرت اثبات كنم) من بعنوان يك
انسان چگونه درخودم خداراانسان كنم .
3- باتوجه به قرائتهاي مختلف ازدين چكونه بفهميم آنچه كه فهميده ايم درست است.
4- باتوجه به اينكه تفضلات خداوندبه موجودات بسيار زياداست چراخدااينهمه به پرستش خوددعوت مي كندوشرك راگناه كبيره مي شمارد،خداكه به اينهانياز ندارد(ببينيدوقتي كسي به ديگري خوبي مي كند اگر آن شخص انتظار تشكر داشته باشد،دراسلام مي كوئيم كار خوب بايدبي منت باشد. كارش ثواب نداردودرهرشخصي هم كه خوبي به اوشده احساس ناخوشايندي ايجادمي شود)
ساده تربگويم من وقتي مي بينم خدابه اعمالي كه بيشتر حمدوستايش اوميشودبالاترين پاداشهارامي دهددرمن احساس ناخوشايندي ايجادمي شود.
5- وقتي كه مثلاً خدامي گويددرماه رمضان دعاي روزه دار مستجاب است ودعاي من مستجاب نمي شود(مخصوصاًدرشب قدر) احساس يأس مي كنم وطوري ميشودكه فكر مي كنم همه اين كارهاي من الكي بوده درضمن اگر بگوييدگناهان مانع استجابت مي شوددرهيچ كدام ازاين اعمال خدانگفته دعاي گناهكار مستجاب نمي شود.
چگونه ميتوان براي كسي كه كافر است خدا را اثبات كرد؟

بهترين و كاملترين برهان در اثبات وجود خدا كدام است؟ برهان حدوث متكلمين، برهان امكان فلاسفه، برهان نظم الهيون يا برهان ديگر...؟

چگونه مي توان وجود روح را ثابت كرد
راه اثبات وحي چيست؟
معناي اَجَل چيست و تفاوت اجل با اجل مُسمّي كدام است؟
  1. 1077 از 4632