مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن خطاب به انسان آمده است: «هر كار نيكي انجام مي دهي، از خداست و هر كار بدي انجام مي دهي، از تو است.» آيا اين با اختياري بودن كارهاي انسان سازگار است؟
آيا اين كه تمام رويدادها در «امّ الكتاب» ثبت است، با اختيار و آزادي انسان سازگار است؟
آيا اين كه خداوند فعّال مايشاء است، با اختيار و آزادي انسان منافات ندارد؟
سعادتمند يا شقاوتمند شدن اختياري انسان، چگونه با قضا و قدر و علم خدا سازگار است؟
آيا وجود قوانين در جامعهشناسي، دليل مجبور بودن انسانها نيست؟
اگر اختيار وجود دارد، پس اين همه اختلاف استعدادهاي خدادادي در افراد، چگونه قابل توجيه است؟آيا علم غسب ازلي خدا به بهشتي يا جهنمي شدن افراد موجب جبر نميشود
فلسفه عذاب انسان گنهكار در آخرت با توجه به مختار بودنش چيست
درقرآن آمده كه خدا ما را مختار گذاشته اما خيلي جاها خلاف اين آمده كه هركه را بخواهيم هدايت ميكنيم هر كه رابخواهيم هدايت نمي كنيم منظوراين حرف چيست؟
اگر خداوند اراده كند هر كاري انجام ميشود و اگر نخواهد آب از آب تكان نميخورد حالا ميخواستم بدانم كه وقتي ما كار گناه انجام ميدهيم آيا اراده و خواست خداوند در آن سهيم نيست و اگر هست چرا ما بايد عذاب كارهايمان را بچشيم؟آيا در جهان امروز، كه با ارواح، ارتباط مي يابند، مي توان به تدريج ماهيّت روح را شناخت؟
ارتباط با ارواح از طريق خواب مغناطيسي و مصنوعي چگونه است؟
  1. 1080 از 4632