مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله وحید خراسانی در باره تراشيدن ريش در صورت تمسخر و مشقت
پاسخ آیت الله وحید خراسانی در باره حكم مسافرت زن بدون اجازه شوهر
پاسخ آیت الله وحید خراسانی در باره عدم رعایت ترتیب در غسل و نماز خواندن و روزه گرفتن
پاسخ آیت الله وحید خراسانی در باره وعده حج یا مهر قرار دادن آن در موقع ازدواج
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره حد لواط
پاسخ آیت الله علوی گرگانی در باره گناه تهمت زدن به زن خودچیست
پاسخ آیت الله علوی گرگانی در باره شاهد مرد وزن در عمل زنا
پاسخ آیت الله علوی گرگانی در باره سبک شمردن نماز
پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره خواندن نماز 5 نوبت
پاسخ آیت الله حکیم درباره مس کردن نامهای امامان وپیامبران
پاسخ آیت الله حکیم درباره نوشتن قرآن با وضو واجب است
پاسخ آیت الله حکیم درباره مس کردن لفظ جلاله بدون وضو
  1. 109 از 4632