مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره اثبات اول ماه
پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره رؤيت هلال با چشم مسلح
پاسخ آیت الله سیستانی در باره حد زمان نماز عصر چه وقت است
پاسخ آیت الله سیستانی در باره وقت نماز در قطب شمال وجنوب
پاسخ آیت الله سیستانی در باره وقت نماز مغرب وعشاء
پاسخ آیت الله سیستانی در باره وقت افطار کردن
پاسخ آیت الله سیستانی درباره وقت نیمه شب
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی در باره خواستگاری از زنی که در عدۀ دیگری است
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره نشسته خواندن اختیاری نماز قضا
پاسخ آیت الله شبیری درباره تبعیض در تقلید
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی بیان گناهانی که قبل از اسلام آوردن انجام گرفته
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی پرداخت کفاره به کمتر از شصت نفر
  1. 112 از 4632