مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تيري كه به بدن برخورد مي كند آيا به روح نيز اصابت مي كند؟ پس از مرگ روح انسان به كجا مي رود؟
عالم برزخ را شرح دهيد ؟
از بـعـضـي آيات قرآن همچون آيه 55 و 56 سوره روم استفاده مي شود كه گروهي از مردم داراي عالم برزخ نيستند و اين با آيات ديگر كه براي اثبات عالم برزخ است چگونه سازگار است ؟
عـالم برزخ چه عالمي است و كجاست ؟ دليل بر اثبات چنين عالمي كه در ميان دنيا وعالم آخرت قرار دارد چيست ؟
زندگي برزخي چگونه است ؟
برخي گفته اند كه سياق آيه 28 سوره بقره [ كيف تكفرون باللّه و كنتم اموتافاحياكم ثم يميتكم ثم يـحـيـيـكـم ثـم اليه ترجعون ] و سياق آيه 11 سوره مومن [ قالواربنا امتنا اثنتين و احييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الي خروج من سبيل ]واحد است و هر كدام مشتمل بر دو موت و دو حيات اند . پس مدلول آنها يكي است وهيچ كدام دلالتي بر حيات برزخي ندارند , بلكه مراد از موت در آيه اول حال انسان قبل از دميدن روح و حيات دنيايي است . مـراد از حـيـات اول هم همان حيات دنيايي است ; و مراد از موت و حيات دوم هم موت در دنيا و حيات روز قيامت است . مقصوداز مراتب مذكور در آيه دوم نيز همان چيزي است كه در آيه اول ذكر شد .
در آيه 55 سوره روم مي خوانيم : و يوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غيرساعه روزي كه قـيـامـت بـر پـا شود , مجرمان سوگند ياد مي كنند كه جز ساعتي در عالم برزخ درنگ نكردند چگونه مجرمان چنين سوگند خلافي را ياد مي كنند ؟
برزخ چگونه عالمي است ؟
كيفيت برزخ رفتن انسان ها و كيفيت قيامت را توضيح دهيد؟
برزخ هر كس از چه زماني آغاز مي شود و آيا در آن جا كيفر هست؟
فرق بين برزخ و دوزخ و فردوس چيست؟
آيا وجود عالم برزخ به اين معني است كه سه جهان داريم؟
  1. 1129 از 4632