مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا بايد از خدا بترسيم؟
در كتاب حلية المتقين آمده كه «هيچ مرغ و حيواني در صحرا و دريا شكار نميشود مگر آن كه تسبيحي را كه كردهاند ضايع نمايند.» آيا اين مطلب صحّت دارد؟ و يا در جاي ديگر آمده: «هر حيواني با صداي خودش حرف ميزند مثلاً اردك ميگويد من آمرزش تو را ميخواهم». آيا حرف زدن آنها مانند انسانهاست يا نه؟

انسان مي تواند جهان را مسخّر خويش سازد و فرشتگان را به خدمت خويش بگمارد. معناي تسخير جهان و به خدمت گماردن فرشتگان چيست؟
خـداونـد غني مطلق است پس هيچ سودي از تكليف و امر و نهي انسان نصيب او نمي گردد ,پس چرا اوامر و نواهي براي انسان صادر كرده است ؟
آيـا خـداونـد كـه قـادر مطلق است نمي توانست همه كمالات انساني را بدون واسطه تكاليف به او ارزاني دارد ؟
1 ـ ورد أصطلاح علة التشريع وحكمة التشريع فهل يمكنكم أن تبينوا لنا تعريف كلا منهما مع ذكر الفارق بينهما؟
والمعلوم ضرورة أن علة التشريع لاتكون الا بنص فهل حكمة التشريع لا تكون الا بنص؟
وهل يمكننا تسمية ما نظنه علة أو حكمة تشريعية الفائدة من التشريع ؟
2 ـ ورد مصطلح ( الجري ) في تفسير الميزان بينوه لنا أفادكم الله؟
آيا با گذشت زمان و پيشرفت علوم تجربي، تعارض بين علم و دين آشكارتر نميشود؟

تعداد نگهبانان جهنم چقدر است
مومن واقعي كيست
تعظيم براي غير خداوند چه حكمي دارد؟
با توجه به اينكه پس از رحلت پيامبر، نه روم و نه ايران و نه منافقان، متعرض اسلام نشدند پس چرا عدهاي، خطر اين سه را، دليلي بر لزوم تعيين امام بوسيله پيامبر ميدانند؟
آيا اين احتمال كه پيامبر در مورد جانشين خود و تعيين آن بي تفاوت بوده و آنرا به مردم واگذار كرده احتمال صحيحي است؟
  1. 1138 از 4632