مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اعتقاد به جسد مثالي مستلزم اعتقاد به مساله تناسخ است , چرا كه تناسخ چيزي جزاين نيست كه روح واحد منتقل به جسمهاي متعدد گردد
آيـا مـمكن است روح انسان پس از مرگ دوباره مراحل سابق زندگي را طي كند ؟ يعني مجددا با جنين ديگري همراه شده و شروع به تكامل نموده تا متولد شود و دوران طفوليت , جواني , پيري را با همه تلخيها و شيرينيهايش دوباره از سر گيرد ؟
تناسخ چيست و كدام قسم آن باطل است ؟
آيا انسانها قبل از آفرينش به شكل مادي و امروزي وجود خارجي داشته اند؟
تناسخ چيست و روشنترين دليل بطلان آن كدام است؟
تفاوت «تناسخ» با «رجعت» چيست؟
قرآن مي گويد : خداوند آيات خويش را براي شما تشريح مي كند تا به قيامت و معادايمان بياوريد چه رابطه اي بين مساله توحيد و معاد است كه يكي به عنوان نتيجه ديگري ذكر شده است ؟
قـرآن در آيه 84 سوره قصص مي گويد : كسي كه كار نيكي انجام دهد براي او پاداشي بهتر از آن اسـت آيا حسنه در اين آيه ايمان و توحيد را نيز شامل مي شود ؟ اگرچنين است معني اين جمله كه مي گويد بهتر از آن را پاداش آن قرار مي دهيم چيست ;مگر چيزي بهتر از آن هم پيدا مي شود كه پاداش آن باشد ؟
چگونه تعدد آفريدگار مايه فساد در آفرينش است ؟
در قرآن آمده است كه اگر دو يا چند خدا وجود داشت در عالم خلقت فساد روي مي داد . آيا تزاحم اسباب و علل و تزاحم آنها در تاثير نشان دهنده فساد در عالم نيست ؟
قـرآن مـي گويد : خداوند گواهي مي دهد كه معبودي جز او نيست , منظور از شهادت خداوند بر يگانگي خويش چگونه است اصولا مگر شهادت به نفع خود ارزشي دارد ؟
حـقـيقت عدالت انتخاب طريق ميانه و مستقيم است و دوري از هرگونه افراط و تفريط و انحراف پس چگونه عدالت دليل بر يگانگي آفريدگار خواهد بود ؟
  1. 1142 از 4632