مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قـرآن در آيـه 88 سـوره قصص مي فرمايد : و لا تدع مع اللّه الها آخر هيچ معبودديگري را با خدا مخوان اين آيه صريحا از عبادت و پرستش غير خدا و اينكه نام كساني را همراه او ببريم نهي كرده است از اينجا مي فهيم توسل و شفاعت با توحيدسازگار نيست
آيا توسل به اولياء خدا منافاتي با توحيد دارد ؟ چرا ؟
آيا توحيد نظري براي رهايي از جهنم كافي است يا بايد به مرحله توحيد عملي رسيد؟
توحيد چه نقش اجتماعي دارد؟
براي توحيد دليلي را بيان فرمائيد.
چگونه جواب خداوند به فرشتگان «اني اعلم ما لا تعلمون» براي آنان قانع كننده بود؟
چه آياتي از قرآن به موضوع منزه و بري بودن خداوند از ظلم پرداخته است؟
آيا توبه در حالت مرگ پذيرفته ميشود؟
ذكر دائمي خداوندي چگونه است؟
چه رابطهاي ميان خيرخواهي براي نفس و اطاعت از خداوند وجود دارد؟
با توجه به اينكه همة مردم ميبايست، اشراق نور ربوبي را بر پهنة هستي شهود نمايند، چرا اكثريت مردم، از مشاهدة آن محرومند؟
تفسير فرازهاي صدوچهارم تا صدويازدهم خطبه صدويازدهم نهجالبلاغه كه به توصيف شباهتهاي بين تولد و مرگ و تفاوت آن دو پرداخته چيست؟
  1. 1144 از 4632