مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله شاهرودی درباره تمیزکردن دهان ومسواک زدن
پاسخ آیت الله شاهرودی دربراه دود قلیان وسیگار در ماه رمضان
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره جاهل بودن فرد درحالت جنابت در ماه رمضان
پاسخ آیت الله شاهرودی درباره زدن ماسک درماه رمضان
پاسخ آیت الله حکیم درباره خوردن افطار در ماه رمضان چیست
پاسخ آیت الله حکیم درباره خوردن دوای برای مریض در ماه رمضان
پاسخ آیت الله حکیم درباره دروغ بستن به پیامبران در ماه رمضان
پاسخ آیت الله حکیم درباره خوردن غذای مانده در دهان در ماه رمضان
پاسخ آیت اله حکیم درباره غسل جنابت روزه دار
پاسخ آیت الله فیاض درباره روئت هلال ماه باچشم
پاسخ آیت الله فیاض درباره شنادر ماه رمضان
پاسخ آیت الله فیاض درباره استفاده کردن از قطره جشم در ماه رمضان
  1. 115 از 4632