مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آغاز خلقت انسان از نظر تعارض يا توافق نظر اسلام با نظر دانشمندان مبني بر تدريجي بودن تكامل فكري و جسمي انسان به خصوص غارنشين بودن را تبيين فرماييد.

راهي كه انسان بتواند با آن تسبيح موجودات را درك كند و بشنود چيست؟

سرنوشت انسان قبلاً توسط خداوند تعيين شده يا به دست او رقم مي خورد؟

لطفاً درباره جبر و اختيار توضيح دهيد. به نظر من خداوند سرنوشتي را براي انسان تعيين كرده و همه كارهايي كه ما انجام مي دهيم، خدا جلوي پايمان مي گذارد تا به همان سرنوشت برسيم، پس چرا مي گويند خدا به انسان اختيار داده است؟

آيا انسان در تعيين سرنوشت خود نقش دارد يا از ابتدا تعيين شده است؟ آيا انسان مي تواند سرنوشتي را كه براي او تعيين شده است، تغيير دهد؟

در كتابي نوشته است كسي كه در روز جمعه سوره توحيد را بخواند و بميرد، بر دين الهي مرده است. آيا خواندن سوره توحيد در نماز كفايت مي كند؟

خانمي 33 ساله هستم كه از نوزده سالگي تا به حال، در مورد خدا و معصومان دچار توهمات ميشوم و در ذهنم نسبت بد به مقدسات ميدهم. ميگويم كافر شدهام، در حالي كه به خدا ايمان دارم و اين افكار را درست نميدانم.

خود را گناهكار ميدانم و گريه ميكنم و افسوس ميخورم. آيا كافر و نجس شدهام؟ براي خلاصي از اين افكار چه راه حلي وجود دارد؟

علت تبعيض در خلقت انسان ها چيست؟

در مورد جبر و اختيار توضيح دهيد.

هدف از آفرينش فرشتگان الهي چيست؟

اين نظريه فلاسفه صحيح است كه در قيامت (معاد) روح جسمي هم شأن خود را ميسازد؟

سرنوشت به اراده انسان تعيين ميگردد يا به اراده خداوند؟

  1. 1150 از 4632