مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا برهان صديقين مرحوم صدرالمتألهين با تقريري كه آيت الله جوادي آملي به دست مي دهند، متفاوت است؟

چند برهان فلسفي اثبات وجود خدا را كه مورد نقد واقع نمي شود، بيان كنيد.

اصالت الوجود صدرالمتألهين با اصالت الوجود اگزيستانسياليسم چه تفاوتي دارد؟

آيا قطع كشفي از اقسام قطع طريقي ميباشد؟

چرا خداوند استعدادهاي گوناگون در وجود انسان نهاده است؟

آيا كتاب هايي كه از قيامت نقل كرده و نوارهايي كه ضبط كرده اند و هر كسي گوش كرد، دچار وحشت مي شود، اگر حقيقت دارد، چطوري آمده اند؟ آيا واقعاً از قرآن آمده و يا اين كه از منابع ديگري گرفته اند؟

منظور از سنت در آية ولن تجد لسنه الله تبديلاً چيست؟ آيا شامل احكام اخلاقي نيز مي شود؟

اين مسئله را كه همه چيز و همه حكم نسبي است، چه كساني مطرح كرده اند؟

به كودكاني كه در مورد خدا و قيامت سؤال مي كنند، چگونه بايد جواب داد؟

آيا انسان بلافاصه پس از مرگ چشمش به جهان ديگر باز مي شود يا مدتي هيچ خواهد بود؟

آيا توبه از گناهان كبيره باعث پاك شدن گناه مي شود و در روز قيامت بدون هيچ عذابي، شخص وارد بهشت مي شود؟

اراده خدا در طول و عرض اراده انسان است، يعني چه؟

  1. 1154 از 4632