مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد هفت مرتبه آسمان توضيح دهيد، و چرا خداوند آسمان را هفت مرتبه ساخته است؟

چرا خداوند ما را از تفكر در حقيقتش منع كرده است؟

آيا خداوند مي تواند جسمي بزرگ تر و قدرتمند تر از خودش خلق كند؟

طبق آيات قرآن آفرينش انسان از خاك است، آيا اين مطلب با آن چه توسط باستان شناسان كشف ميشود او بقاياي يك انسانزا مربوط به ميليونها سال قبل ميدانند، تضاد ندارد؟

آيا علم خدا به افعال اختياري انسان، براي انسان جبر به دنبال نميآورد؟

فرشتگان قبل از آفرينش انسان از كجا ميدانستند او در زمين فساد ميكند؟

سيد بودن از كجا شروع شد، و آيا سادات به جهنم مي روند؟

تفاوت تناسخ با شبهه آكل و مأكول چيست؟

طبق آيه و نفختُ فيه من روحي ارواح كافران چگونه عذاب جهنم را ميكشد؟ آيا روح خدا نيست؟

بدا چيست؟

اجل حتمي، اجل مسمي، و اجل معلق چيست؟

آيا سنت استدراج الهي براي مؤمنان نيز جاري است، مثلاً در آيه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون؟

  1. 1158 از 4632