مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در مورد عالم نفس، مثال، خلوص، عقل، توحيد، فنا، بقا و لقاءالله توضيح بدهيد. بقاء الله چيست و فرقش با فناء في الله چه مي باشد؟

مؤمنان بالاخره بهشتي اند. پس سرّ گناهانشان چيست كه مرتكب مي شوند؟

آيا در عالم برزخ، براي مؤمنان تزكيه و تكامل نفس وجود دارد؟

طبق آيات قرآن آفرينش انسان از خاك است، آيا اين مطلب با آن چه توسط باستان شناسان كشف ميشود او بقاياي يك انسانزا مربوط به ميليونها سال قبل ميدانند، تضاد ندارد؟

آيا علم خدا به افعال اختياري انسان، براي انسان جبر به دنبال نميآورد؟

فرشتگان قبل از آفرينش انسان از كجا ميدانستند او در زمين فساد ميكند؟

سمات به چه معنا است؟ دربارة چگونه به وجود آمدن آن توضيح دهيد.

قضيه انسان انسان است چه نوع قضيهاي است؟ اگر به حمل اوّلي است، آيا تحصيل حاصل نيست؟

در آستانه قيامت خداوند همه موجودات (مادي و غير مادي) را قبض روح مي كند. قبض روح موجودات غير مادي (فرشتگان) چگونه است؟

فرق صراط و سبيل چيست؟ لطفاً با تفصيل و ذكر مثال و منابع بيان فرماييد.

ايا روح شكل و اندازه دارد؟

مشهور است كه هنگام بر پايي قيامت هيچ موجودي به غير از خدا زنده نيست، پس تكليف روح انسان چه مي شود؟ اگر اصل انسان به روح او است و آن زنده است، با اين چگونه مي سازد؟

  1. 1159 از 4632