مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا كسي كه در دنيا قصاص و يا حد بر او جاري ميشود، در جهان ديگر هم مجازات ميشود؟ البته معلوم است ستمگري كه دهها نفر را مستقيم كشته و يا به دستور او كشته شدهاند در فرضي كه در دنيا قصاص شود، قطعاً در جهان ديگر مستوجب عقوبت است؟

چرا خدا را نميشود ديد؟

چرا خداوند همه انسانها را در يك سطح نيافريد؟ به يكي زيبايي يا ثروت زياد داده، ولي به بعضي افراد نه زيبايي و نه ثروت داده است! با اين حال همه ميگويند خدا عادل است.

يكي از فلسفههاي نماز، شكر گزاري نعمات خداوند بيان شده، شكر گذاري با صفات ثبوتيه خداوند چه ارتباطي دارد؟

وجود مسايلي نظير پوچي و از خود بيگانگي را چگونه ميتوان با وجود خداوند توجيه كرد؟

آيا خدا را ميتوان ديد و آيا قابل ادراك است؟

خدا كيست و چيست؟ آيا خدايي وجود دارد؟

چرا پاداش و جزاي انسانها در اخرت و قيامت به آنها داده ميشود؟

چرا خداوند اجازه زندگي به بدكاران و كافران در اين دنيا را ميدهد و شر آنها را كم نميكند؟

با اين كه خدا به نماز نياز ندارد، چرا در قيامت از نماز سؤال ميكند؟

چرا انسان هر چه بيشتر به خدا نزديك ميشود، خود را مشتاقتر و عقب ماندهتر حس ميكند؟

چرا خداوند كه نامحدود است، موجودي محدود مانند انسان را ميآفريند؟

  1. 1166 از 4632