مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا نميتوان خداوند را ديد؟ جايگاه اصلي خداوند كجا است؟

از كجا بدانيم قيامت هست؟ نه خود رفتهايم و نه كسي از آن جا برگشته و خبر آورده است!

چگونه ميتوان ايمان واقعي پيدا كرد؟

هر چيزي سرشتي دارد، مثل آدم كه از آب و خاك است. خدا از چه به وجود آمده است؟

هر انساني هر قدر هم كه گناهكار باشد، گناهان محدودي را در دنيا مرتكب ميشود، پس چرا بعضي از انسانها عذابشان هميشگي است و بايد تا ابد در جهنم بمانند؟!

چرا خداوند انسان هايي را كه قرار است به طور جاوداني در جهنم معذّب باشند، خلق نمود؛ با اين كه ميدانست اين افراد جهنمي ميشوند؟

چرا پوشاندن موهاي سر فقط براي زنان سفارش شده است؟

درخصوص اصول جهان بيني مادي و الهي توضيح دهيد.

آيا كسي كه گناه مرتكب شده و توبه كند، جايگاهش در آخرت با كسي كه گناهي مرتكب نشده، متفاوت است؟

آيا مرگ نام فرشتهاي است؟ آيا مرگ پايان زندگي و متّصل كننده به بهشت و جهنم است؟ آيا مرگ ترسناك و تنفرآميز نيست، به خاطر اين كه موجب جدايي از خانواده و پايان خوشيها ميگردد؟

بهشت و جهنم در كجاي اين عالم قرار دارند؟ و آيا گنهكاران براي هميشه در جهنم ميمانند؟

آيا به تارك الصلاة ميتوان غذا داد؟

  1. 1168 از 4632